VIII KNYGA > Turinys

Titulinis
Užsigulėjęs Ožkabalių pasakojamosios tautosakos rinkinys. Leonardas Sauka
1. [Perkūnas persekioja velniuką]
2. [Pragėrė, nė burnoj neturėdamas]
3. Apė karaliūną ir senuką
4. Apė dvi seseris
5. Apė karalaitę ir karaliūną
6. Apė dvyliką medinčių
7. Apė vieną raganių
8. Apė raganą ir paukštes
9. Apė katę, gaidį ir dalgį
10. Apė kereivį Joną
11. Apė katiną ir lapę
12. Apė Aleną ir žmogžudžius
13. Apė karaliūną ir juodą šunį
14. Apė raganą ir vaikus
15. Apė senuką ir anūką
16. Apė vieną žuvinyką
17. Apė kupčiaus dukterį raganą ir karalių
18. Apė žmogų ir vilką
19. Apė karaliaus sūnų ir saulės seserį
20. Apė mergą, mešką ir pelę
21. Apė keturiasdešimts vieną sūnų
22. Apė žmogų, kaip jį pavertė pati in šunį
23. Apė karaliūnus ir raganą
24. Apė kupčių
25. Apė žiniūną ir poną
26. Apė karaliūną ir užkeiktą karalaitę
27. Apė ūkinyko sūnų
28. Apė karalių ir teisdarį
29. Apė tris dukteris
30. Apė vaiką ir žaltį
31. Apė merginą ir žaltį
32. Apė vieną motiną ir sūnų
33. Apė melnyko gizelį ir katę
34. Apė tris brolius
35. Apė mešką ir gaidį
36. [Aš pats]
37. Apė giltinę ir vieno žmogaus sūnų
38. Apė vieną žuvinyką
39. Apė Jonuką nykštuką
40. Apė karalių našlį
41. Apė tris melnyko sūnus ir užkeiktą karalystę
42. Apė du medinčiu
43. Apė Žiliną ir Kostiliną
44. [Velnias gundo gerti]
45. [Velnias kenčia gimdymo ligą]
46. [Tavo laimė, mano nelaimė]
47. Apė vieną tėvą ir jo tris sūnus
48. [Ponaitis su arkliška koja]
49. [Panai išvaro velnią]
50. [Dvylika gaidžio galvų]
51. Apė žmogų ir raganą
52. Apė žmogų ir velnią
53. [Šmit rut]
54. [Vokietukai neduoda miegot]
55. [Kijevo raganos]
56. Apė razumą ir dalį
57. Apė vieną muzikantą ir velnius
58. Apė poną ir keleivį studentą
59. Apė poną ir milžiną
60. Apė vieno karaliaus pačią ir jenarolą
61. Apė brolius: du gudriu, o vieną kvailą
62. Apė pono sūnų ir varlę
63. Apė tris brolius
64. Apė neturtingą žmogų ir jo dalį
65. [Ženklai, kad prašys grabą daryt]
66. [Baltai apsirengusi moteriškė]
67. [Trys baltos mergos]
68. [Pliaukšterėjimas]
69. [Balta žmogysta varpnyčioj]
70. [Baltas už durų]
71. [Durų barškinimas mirties valandą]
72. [Vaidenasi miręs gaspadorius]
73. [Gaspadorius vilkalokas ir merga]
74. [Gaspadorius vilkalokas ir bernas]
75. Apė vieną sūnų be dalies
76. Apė šinkarką ir velnią
77. Apė vieną daktarą ir velnią
78. [Vaidenasi miręs sūnus]
79. Apė diedą ir bobą
80. [Apė vežimą slegiančias dvasias]
81. [Baido prie stubelės]
82. Apė žmogų su pačia ir dukterį Alenėlę
83. [Reikia nustot verkus]
84. Apė karaliaus tris sūnus ir varlę
85. Apė šunį ir genį
86. Apė Joną karaliūną
87. Apė karaliaus dukterį ir žaltį
88. Apė bobą ir meškos koją
89. Apė drąsų berną ir numirėlį
90. Apė mergaitę ir žąsis
91. [Velnias kūlikas]
92. Apė du brolius gudriu ir vieną kvailą
93. [Pamiršo pažadą nevesti kitos]
94. [Vienmarškinis prie kapinių]
95. [Pakaruoklis ir ligonbučio tarnas]
96. Apė žmogžudį ir ūkinyko dukterį
97. [Sukčius asesorius]
98. [Ponia skrynioje]
99. [Su dviem zuikiais išars]
100. [Bernas ir laumės pirty]
101. [Vaikinas ir laumė]
102. [Laumės verpėjos ir močeka]
103. Apė tris brolius
104. Apė žmogžudžius ir numirėlį
105. Apė žmogų, poną ir velnią
106. Apė vieną ūkinyką ir berną
107. Apė skarbą, kaip bagočius užkeikė
108. [Laumukas]
109. Apė karalių ir žmogžudį
110. [Bernas apsaugo kūdikį nuo laumių]
111. Apė muzikantą ir artoją
112. [Kaziruotojas arklio kojom]
113. [Didelė žuvis ežere]
114. Apė žmogų ir pinigus
115. Apė kunigaikščio sūnų
116. Apė velnio apsėstą paną ir senuką
117. [Ar užpečėtyti pinigai]
118. Apė Žalnierių ir raganą
119. Apė kriaučių ir pinigus
120. Apė šiaučių ir poną
121. Apė prūsų kereivį matrosą
122. [Baldosi nekrikštytas vaikas]
123. [Iš mergų - juodas šuo]
124. [Rodosi pasikoręs ponas]
125. [Lydint į kapus, arkliai baidosi]
126. [Velnias smaugia pono sūnų]
127. [Kam žadėta, tam ir teko]
128. Apė kalvį ir velnią
129. Apė bagočių ir stubelnyką
130. [Karčemoj paslėpti pinigai]
131. Apė tinginį pono sūnų ir velnią
132. Apė karaliūnaitę ir raganą
133. Apė karaliaus dukterį ir kupčiaus sūnų
134. [Pinigai - tau, skūra - man]
135. Apė vandraunyką, peles ir bites
136. Apė žmogų ir mergą
137. [Slogutis ir bernas]
138. Apė ūkinyko sūnų ir vaidulus
139. Apė bobą ir velnią
140. Apė vieną kupčiaus dukterį
141. Apė vaidulį
142. Apė vieną sūnų ir gydantį vandenį
143. Apė teisybę ir neteisybę
144. Apė medinčių ir mergą
145. Apė vieną žmogų, saulę, mėnulį ir vėją
146. Apė sodą ir tris sūnus
147. Apė pono pačią ir virėją
148. Apė mešką ir meškinyką
149. [Skarbas vynmedžių darže]
150. [Kur galva, tai ir išmintis]
151. Apė bobą ir velnią
152. [Perkūnas ir vokietukas]
153. Apė vieną žmogų ir jo sūnų
154. Apė žmoną ir paukščius
155. Apė aitvarą
156. Apė vieną sūnų, kurs baimės ieškojo
157. Apė žmogų, žydą ir kereivį
158. Apė teisingą Joną ir karaliūną
159. Apė muzikantą
160. [Sunki avis]
161. [Katinas iš andaroko atlankos]
162. Apė dvyliką brolių ir vieną seselę
163. Apė seselę ir ožiuką
164. Apė bevaikių porą
165. Apė tris mažus žmonelius girioj
166. Apė verpėją ir karaliūną
167. Apė vaikus ir raganą
168. Apė karaliaus žentą ir žaltį
169. Apė vieną vandraunyką
170. Kaip vienas kriaučius liko karaliaus žentu
171. Apė karaliūną
172. Apė auksuotą ir smaluotą mergas
173. Apė septynis brolius varnus
174. Apė kurpių
175. Apė krikštynas mažų dvasių
176. Apė du broliu
177. Apė karalių ir jo žentą
178. Apė grapo sūnų Joną
179. Apė žmogžudžius ir mergą
180. Apė mažas dvasias
181. Apė velnią kūmą
182. Apė raganių ir mergas
183. Apė melnyką ir velnią
184. Apė karaliūnaitę ir auksakasius
185. Apė močeką ir paukštę
186. Apė neturtingą žmogų ir smertį
187. [Žąsinas, gaidys, katė, šuo ir ožys miško trobelėje]
188. Apė karaliūnaitę ir gulbes
189. Apė karalaitę, kuri miegojo per šimtą metų
190. Apė Rastinį ir Aleną
191. Apė tris brolius
192. Apė melnyko dukterį ir karalių
193. Apė raganą
194. Apė Joną karaliūną ir paną iš auksinio dvaro
195. Apė žmogų ir žvirblį
196. Apė vieną išmintingą bobą
197. Apė tris brolius
198. Apė karaliaus sūnų ir rupūžę
199. Apė vieną keleivį
200. Apė vaiką ir rožę
201. [Stubelnyko sūnus – karalius]
202. [Broliai ir pana užkeiktame dvare]
203. [Mainai]
204. [Vaikinas ir velniai užkeiktame dvare]
205. Apė žmogų ir velnią
206. Apė kriaučių Vališką ir muzikantą
207. [Vėžys ir jo vaikai]
208. Apė seną senukę ir numirėlius
209. Apė turtingą kupčių ir Joną Nelaimingą
210. Apė Jonuką ir Alenėlę
211. Apė raganą ir podukrą
212. Apė senuką ir kalvio gizelį
213. [Ragana ir drugiai]
214. Apė užkeiktą karaliūną levų
215. Apė mergą ir stebuklingą puodelį
216. Apė karalaitę ir jos tarnaitę
217. Apė tris karaliūnaites
218. Apė vieną kupčių ir juodąjį
219. Apė karalių ir tris mergas
220. Apė užkeiktą karalaitę
221. Apė kupčiaus sūnų ir kanarką
222. Apė karalių ir marškinius
223. Apė žmogų ir totorių
224. Apė vieną neturtingą žmogų
225. Apė vieną žmogų ir jo pačią
226. Apė vieno žmogaus sūnų ir laumes
227. Apė ūkinyko dukterį ir laumę
228. Apė vieną žmogų ir smertį
229. Apė kurpių ir jenarolą
230. Apė velnią ir puodžių
231. Apė du žmonis
232. Apė kereivį ir karalių
233. [Keliniaraikščiu pririštas velnias]
234. Apė vieną karaliūną
235. Apė Joną ir jo sūnų
236. Apė pavandeninę raganą
237. [Šventą dieną nežuvauk]
238. Apė vieną žmogų velnią
239. Apė du broliu: turtingą ir vargdienį
240. Apė žmogų ir lapę
241. Apė berną ir ūkinyką
242. Apė bernavimą velnio
243. [Septyni broliai varnai ir sesuo]
244. [Ponas ir nekenčiamas sūnus]
245. [Pono sūnus ir vilko sesuo]
246. [Meškos stubelė]
247. [Kas tą lanktį kirs...]
248. [Balti karveliai skiria dalį]
249. [Karalienė nukirstom rankom]
250. [Aš tą poną pragaišysu]
251. [Berno dalis]
252. [Pana iš girios]
253. [Mainais gautas avinukas]
254. [Strielčius ir Marisenka]
255. [Seserų vaikas ir ragana]
256. [Vyno obelis ir vyno šulnys]
257. [Ūkinyko pati ir žmogžudis]
258. [Uršulė ir ragana]
259. [Žmogžudis ir ūkinyko dukterys]
260. [Atplauk, puta]
261. [Vagis]
262. [Kačiukai ir lapė]
263. [Sklepe, atsiverk]
264. [Jonukas ir jo žvėrys]
265. [Kietis nesupa]
266. [Velniukas padaro kunigu]
267. [Duktė vaiske]
268. [Mergina, ragana ir jos duktė]
269. [Pupa iki dangaus]
270. [Žmogžudis ir ponaitis]
271. [Ropė]
272. [Bernas ir jo gizeliai]
273. [Karaliaus dukterų išgelbėtojas]
274. [Vėjas piršlys]
275. [Bernas ir senukas]
276. [Viso svieto bagočius ir klebono vaikas]
277. [Meisteris ir raganius]
278. [Ancas per berną]
279. [Kereiviai ir kunigas]
280. [Meškaausis, Kalnavertis, Šaldgeležis]
Tekstologinės pastabos. Kostas Aleksynas
Paaiškinimai. Leonardas Sauka
Žanrinė ir tipinė tekstų rodyklė. Leonardas Sauka
Žodynėlis. Vitas Agurkis
Ožkabaliai’ Folktales and Legends (recorded by Vincas Basanavičius). Summary

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba