X KNYGA > Turinys

Titulinis
Ožkabalių dainų rinkėjai. Leonardas Sauka
215. Močiute mano, mano širdele
216. Močiute mano miela
217. Močiute, noru miego
218. Mūsų martelė - gera darbininkėlė
219. Našlės sūnus kareivėlis
220. Neapimsi Dievo sūdą
221. Nekentei, močiute
222. Nelaimingi mes berneliai, kur mes pasidėsim
223. Nelaimingi tie takeliai
224. Nelaimingos tos gatvelės
225. Ne vienoj lankelėj dobilas augo
226. Ne tik lankoje dobilėliai auga
227. Neturu nieko, nebijau nieko
228. Nieks nežino, kas tai yra moteriške būtie
229. N'iš bile krūmo laužiau beržo rykštužę
230. Nusišėriau sau žirgelį grynu abrakėliu
231. O ant tilto žolės žėlė Garso ÄÆraÅas
232. O aš išjodamas, aš iškeliaudamas
233. O kaip mes ėjom, kaip mes vandravom
234. O kur josi, jaunas broleli, berneli
235. O pakelėje pavieškelėje stovi karčema
236. O per Dunojėlį, o per upužėlę
237. Ožė upelė, ožė upelė Dunojų priaidama
238. Padainuosim gražią dainą - paukštukų veseilią
239. Padainuosim gražią dainą - paukščių vainą
239a. Padainuosu gražią dainą - paukščių vainą
240. Padorios mergos pagirij avietes rinko
241. Pakelk galvą: jau išaušo
242. Paklausykit manęs jauno kalbančio
243. Palaiminkim išrastoją arielkos žmogų
244. Palšais jaučiais dirvą ariant
245. Pasėjau rugelius, pasėjau mieželius
246. Pamarėlėms jojau, šile šėką pjoviau
247. Pasakykie, Raulai, kada tu numirsi
248. Pas motinėlę augau - didėj valelėj buvau
249. Pas močiutę augau - vargo nišpažinau
250. Pas motinėlę valią turėjau
251. Pas motinėlę - valna valelė
252. Pastačiau butelį ant marių krantelio
253. Pastačiau butelį ant marių krantelio
254. Patol jauna buvau, pakol neženota
255. Pavasario dienelę sėjau žalią rūtelę
256. Per beržynėlius, per du upeliu
257. Per girelę jojau, volungėlę šoviau
258. Per šilą jojau, žoleles roviau
259. Per tiltą jojau, nuo žirgo puoliau
260. Po dvarelį vaikščiojau, aukso žiedą raičiojau
261. Ponia poną nudaigojo
262. Po stiklo langu bijūnas žydi
263. Pralėkdamas bitinas pro sodą
264. Prancūzas mandras, ką jisai padarė
265. Pro mano tėvo naują dvarelį
266. Pro močiutės dvarą Dunojėlis teka
267. Putinų giraitėj augo drebulaitė
268. Ramus ramus ramunėlių krūmelis
269. Renčiau stonužę per nedėlužę
270. Rūpinosi tėtužėlis, mano mielas širdužėlė
271. Saulutė leidžias, vakaras netoli
272. Sėdi bernužėlis aukštoj karčemėlėj
273. Sėdi broleliai visi už stalo
274. Sėdi geria trys broliai už stalelio
275. Sėd sau kiškis pilkas paažėj
276. Sėjau rūčiukę savo žaliukę
277. Sėjau rūtą, sėjau mėtą
278. Sėjau rūtas, sėjau mėtas
279. Simeonas po dangumi Dievą garbino
280. Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio
281. Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio
282. Siuntė mane motinėlė in jūružes vandenėlio
283. Siuntė mane motinėlė in giružę lapų
284. Skyniau skyniau skynimėlį
285. Skirkis, ūlyčia tu plačioji
286. Sprogo žalias aržuolėlis
287. Statyčiau tiltužį per Dunojužį
288. Stovi žirgeliai širmi pabalnoti
289. Stovi žirgeliai širmi pabalnoti
290. Stov Žalnierius ant vaktos
291. Susirinko bajoraičiai karčemužėj gertie
292. Suskambėjo langužiai - štai atėjo svetužiai
293. Sušvilpino kareivėliai ant tėvelio dvaro
294. Suvalkų miestelij žydelka našlė
295. Šalij kelio pavieškelij
296. Šalyje kelužėlio kanapėlė augo
297. Šaltas dienas apturėjom
298. Šalta žiema šalin aina
299. Šaukia mano balsas, balsas
300. Šiandien, broliai, liustą kelkim
301. Šian nedėlėlę per nedėlėlę
302. Šėriau sau žirgelį
303. Šėriau šėriau sau žirgelį
304. Šėriau žirgelį per nedėlėlę
305. Šėriau žirgelį sau juodbėrėlį
306. Šermukšnėli, graitai aukie
307. Šile berželis stovėjo
308. Šitai išrožijimas
309. Tai da gražiai žydi šile putinėlis
310. Tai gerai būtie pas motinėlę
311. Tamsioji naktaitė, kadugių giraitė
312. Tarnauk, mergele, šią vasarėlę
313. Tasai išrožijimas
314. Tėvas sūnelį labai barė
315. Tėveli mano, mano širdele
316. Tėveli mano, mano širdele
317. Tėveli širdele tu mano mielas
318. Toj karčemėlėj, toj hustaunojoj
319. Trake berželis stovėjo
320. Trake berželis stovėjo
321. Tu mergužėle jauna
322. Tu našleli, tu senasis
323. Turėjo bobelė žilą oželį
324. Tu volungėlę, maža paukštele
325. Tu žirgeli juodbėrėli
326. Už jūrelių, už marelių
327. Už jūrių, už marių
328. Už jūrių, už marių
329. Vai, aisim aisim, mes čion nebūsim
330. Vai, ant kalnelio žalia liepelė
331. Vai, ant kalno putinėlis augo
332. Vai, ant kalno putinėlis augo
333. Vai, ant tilto žolės auga
334. Vai aržuol aržuol, aržuole žaliasis
335. Vai, aš savo mergužėlę
336. Vai, atvažiavo, vai, atliūliavo iš Varšavo ponaičiai
337. Vai, augin augin tėvas sūnelį
338. Vai, balnok balnok, tėveli, žirgelį
339. Vai brolukai dobilukai
340. Vai, darė darė brolis grėblelį
341. Vai, dariau dariau aželes
342. Vaji, olia
343. Vai, jojau jojau, jodams dūmojau
344. Vai, ir atlėkė sakalėlis
345. Vai jūs mano lenkai
346. Vai, kad aš augau pas motinėlę
347. Vai, kad aš ėjau, keliu vandravau
348. Vai, kad aš gėriau per visą naktį
349. Vai, kad aš gėriau per visą naktį
350. Vai, kad aš gėriau, tai girta buvau
351. Vai, kad aš jojau per buko girelę
352. Vai, kad aš jojau per žalią pušynėlį
353. Vai, kad aš jojau viešu keleliu
354. Vai, kada tu numirsi, dieduli mano
355. Vai, ką kalba zuikytėlis
356. Vai, keno dvaras tai gražus žalias
357. Vaikinukai baltonplauki
358. Vai, kodėl, dėl ko, mano mergužėle
359. Vaikščiojo Adomas po žaliąjį gojų
360. Vaikščiojo mergelė po levandrų daržą
361. Vaikščioj katins ant šiaudų
362. Vai, kur josi, brolužėli
363. Vai, liūdna liūdna mano širdelė
364. Vai, kytra kytra paukštė lakštutė
365. Vai, ko liūdi, putinėli, ko liūdi
366. Vai, kur buvai, dukterėle
367. Vai, kur tu vaikščiojai, mano tėtužėli
368. Vai malūn malūnuži
369. Vai, ne laikas vyną gertie
370. Vai, pakelėje pavieškelėje
371. Vai, Raulas arė ant aukšto kalno
372. Vai, skauda skauda mergelei galvelę
373. Vai, skurdu liūdna mano širdelei
374. Vai, šėriau šėriau žirgelį juodbėrėlį
375. Vai, šneka žada tėvas dukrelę
376. Vai, tai ačiū, močiute
377. Vai tėvai, tėvai tėveli
378. Vai tu berneli, šelmi nareli
379. Vai tu ieva ieva, gražusis medeli
380. Vai tu kasele
381. Vai tu kleveli, žalias medeli
382. Vai tu kleveli, žaliasis medeli
383. Vai tu mano mielas, kur tu pasidėjai
384. Vai tu mergele sesele
385. Vai tu rugeli, rugeli žiemkentėli
386. Vai tu sakai sakalėli
387. Vai tu sakai sakalėli
388. Vai tu sakai sakalėli
389. Vai tu strazde strazdeli
390. Vai tu strazde strazdeli
391. Vai tėvai tėveli
392. Vai tu vyšnia, vyšnele žalioji
393. Vai, už ažeraičių, vai, už Dunojaičio
394. Vai, ūžia gaudžia girios medeliai
395. Vai, varė varė mus tris brolelius
396. Vai, žali žali aržuolai
397. Vai, žalioj žalioj giružėj
398. Vai, žydi žydi mūs bijūnėlis
399. Vai, žydi žydi šile putinėlis
400. Vai žirgeli juodbėrėli
401. Vai vuošvi vuošvi, vuošvi tėveli
402. Vaikštinėjo meška pūstynėj
403. Vakar buvo Danila nevalgęs nė gėręs
404. Vakarynų vakarėlij
405. Vakarynų vėlai vakarėlij
406. Valiužėj augau, valią turėjau
407. Vanda buvo graži pana
408. Vargdienė mergelė rūtelę sėjo
409. Viena buvo Ona, antra Marijona
410. Vilkaviškij pas Gopkų
411. Visą amžį uliavojau
412. Žadu būtie davatkėlė
413. Žalioj girioj, lygioj lankoj
414. Žalioj girelėj, lygioj lankelėj
415. Žalioj girelėj paukšteliai čiulbėjo
416. Žalioj girelėj po aržuolėliu
417. Žalioj girioj lankelė
418. Žydi klesčia bijūnėlis rūtelių darželij
419. Žydi klesčia bijūnėlis vidurij darželio
420. Žirgelis žvengė, seselė verkė
Melodijos
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Melodijų pateikimas. E. Garšvienė
Paaiškinimai. L. Sauka
Žodynėlis. V. Agurkis
Dainų žanrų, teminių grupių ir tipų rodyklė
Melodijų pateikėjų rodyklė
Jonas Basanavičius. The Songs of Ožkabaliai. Summary

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba