XI KNYGA > Turinys

Titulinis
Tautosakos rūšių ir žanrų margumynas. Leonardas Sauka
DAINOS
Užrašytos jaunystėje
1. Mislijo šiandie žydai ir žydelkos
2. Tas mūsų tėvelis netikėlis
3. Kad mes augom trys broleliai
4. Ta dukrelė azdabna
5. Septyni broliai žemaičiai
6. An tėvelio dvarelio
7. Kad aš kelužiu keliaučia
8. Ant tėvelio didžio dvaro
8a. Ant tėvelio didžio dvaro
9. Augo kalneliai be pakalnėlių
10. Raibi gaidžiai negiedojo
11. O kad aš turėjau
12. Aš prašiau Dievo
13. Kad aš jojau per girią
14. Brolužėli dobilėli
15. Tolei buvau geras ir buvau laimingas
16. Ak, pasėjau
17. Vai, kur buvai, laputaite
18. Marga lova muliavota
19. Kad tie rudeniai užšalo
20. Oi tu aržuolėli
21. Ant kalnelio, ant kalnelio
22. O tenai gulėjo tris nedėlėles
23. Aš prašiau Dievo
24. Guli žebris ant kūlių
25. Oi, šalta šalta
26. Oi oi oi Dieve
27. Jaučiau kieme bankietėlį
28. Einu per miestą
29. Vaikščio katins ant šiaudų
30. Iš didžių vainų ir plecių kruvinų
31. Ant krašto marės, Palangės miestelij
Garliavos dainos
32. Liepė dėl manęs mamytė
33. Pasisėjau avižų
34. Ant kalnelio šaltinėlis
35. Aš užgimiau Lietuvoj
36. Lygiuoju keleliu
37. Vai, dariau dariau loveles
38. Kukavo gegutė
39. Lakštingala gieda
40. Vai tu kleveli
41. Noriu miego, saldaus miego
42. Pasakykie, mergužėle
43. Tykus buvo vakarėlis
44. Subatos vakarėlį
45. O aš, išjodamas
46. Oi, lydi lydi
47. Vai ai ai ai ai ai
48. Nemislijau netikėjau
49. Gana, sesele, jaunai vaikščioti
50. Kas ženytis nor pradėti
51. Nauji mūrai mūravoti
52. Močiutė vaikštinėjo
53. Aisiu ant kalno
54. Ainu per dvarelį
55. Skyniau sode obuolėlį
56. Aš parjojau iš vainelės
57. Tai dėkui, močiute, už auginimą
58. Verpk, močiute, linelius
59. Džiaugės tėvas ir motina
60. Šiandien dienelę vaikščiojau lankoj
61. Akmuo be kraujo, vėjas be sparno
62. Užtekėk, saulele
63. Per šilelį jojau
64. Ame, sesele
65. No mažiulėlės
66. Kad būčia paukštelis
67. Mislinau per dieną
68. Ausk, močiute, drobeles
69. Šią naktelę per naktelę
70. Šviesi ta puselė
71. Skyniau skyniau skynimėlį
72. Sprokie, žalias aržuolėli
73. Jojau per girelę
74. Paldieninke anksti rytą
75. Vilniaus bažnyčia
76. Pajūrėliais pamarėliais
77. Nedėlios ryrelį
78. Aš užgimiau Lietuvoj
79. Šilta buvo vasarėlė
80. Augo dygo apynėlis
81. Pasisėjau rūtelę
82. Šventa diena kaip ateina
83. Vai mergele mergužėle
84. Močiute mano, širdele mano
85. Kur tik ainu, tai dainuškos
86. Saulutė raudona
87. Vai Dievuliau, netropijau
88. Gale tėvo lauko
89. Pavasarį sodai sprogsta
90. Po tėvelio vartais
91. Augo girioj liepelė
92. Kelkit, berneliai, anksti rytelį
93. Augino tėvelis
94. Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli
95. Vai panele panytėle
96. Kur sodai žydėjo
97. Ant kalno rugeliai
98. Vai dūdū, vai dūdū
99. O kaip aš augau viena seselė
100. Pasakyk, mergele
101. Sausas ruduo rudenėlis
102. Tos mergelės gražumėlis
LIETUVIŲ RAUDOS
Žodelis apie raudas. J. Basanavičius
RAUDOS / MIROSLAVE UŽRAŠYTOS RAUDOS
Apraudojimas senuko / Senuko apraudojimas
Apraudojimas senutės (močiutės) / Močiutės (apraudojimas]
Apraudojimas tėvo
Vaikai verkia tėvo
Tėvas beturtis apraudoja dukterį / Tėvas beturtis rauda dukters
Vyras pačią aprauda
Vyras pačią aprauda
Pati apraudoja vyrą / Pati [aprauda] vyrą
Motina garbsto sūnų / Motina verkia sūnaus
Motina apraudoja mirusią dukterį
Sūnus motiną apraudoja / Sūnus motiną apraudoja
Dukters raudos motinai mirus
Ištekėjusi duktė verkia savo numirusios motinos
Brolis garbsto seserį / Brolis garbsto seserį
Sesuo vyresnė apraudojs jaunesnę seserį / Sesuo vyresnė apraudoja jaunesnę seserį
Sesuo apraudoja brolį
Anyta marčią aprauda / Anyta rauda marčios
Tetos raudama / Tetos raudama
Mošos marčią aprauda / Mošos marčią aprauda
Mergina rauda vaikino, už kurio manė tekėt, išėjus jam kariuomenėn / Mergina rauda vaikino, už kurio manė tekėt, išėjus jam karuomenėn
Mergina [ap]rauda kaimyno merginą
Mergina rauda merginos (kaimynės)
Kaimynė susiedą aprauda / Kaimynė susiedą aprauda
Ūkininkė tarnaitę apraudoja
Ūkininkė [rauda] tarnaitės
Tarnaitė gaspadorių aprauda / Tarnaitė gaspadorių aprauda
Kunigo raudama / Kunigo raudama
Garbstymai, garbavojimai negyvėlių
Mirusio tėvo garbstymas
Motina garbsto savo sūnų
Motina garbsto dukterį
Vyras garbsto žmoną
Vyro apgarbstymas
Sūnus garbsto motiną ir žentas tą gi savo pačios motiną
Duktė garbsto savo numirusią motiną
Dėdienė garbstė savo brolio pusės metų sūnų
Sesuo garbsto brolį
Sesuo seserį garbsto
Garbstė švogerka savo švogerį
Garbstė marti anytą – vyro motiną
Numirus kūmai ar susiedei
Kunigo apraudojimas
Jaunai mergei numirus, kita jauna garbstė
Garbstė mergė (marčmergė) savą mirusį mažutėlį
Rauda iš baudžiavos laikų
Raudų nuotrumpos, nuo daugumo girdėtos
Nuotekos raudos / Nuotekos raudos
Rauda ištekiantios
PASAKOS. PASAKOJIMAI. ANEKDOTAI
Pasakos ir linksmos istorijos
1. Kereivis ir smertis
2. Apie vieną strielčių ir jo dukterį
3. Apie vieną slūginę girioje
4. Apie vieną siuvinio gizelį ir apie žydą
5. [Kaip kunigužis prie karvės]
6. [Žuvis žuvį ėda]
7. [Raulas, seserys ir karalaitė]
Pasakojimai bei anekdotai apie kun. Antaną Strazdą
1. [Druska akyse]
2. [Mieli broliai, bėkite namo]
3. [A, tai čia žmonių esama]
4. [Ir Dievas turėjo sūnų]
5. [Kumelei kritus]
6. [Jeibent numirčiau]
7. [Kalba per Karpuškos laidotuves]
8. [Turiu votį ant užpakalio]
9. [Mislijau, kad čia kiaulių gyvenama]
10. [Apaštalai turėdavę tik po vieną drabužį]
11. [Nakvodavęs šieno kupetyje]
12. [Aš viską atlikau]
13. [Apie disputus su kalvinais]
14. [Ant lazdelių parjoję]
15. [Apie Strazdelį, jo moksladraugį ir sūnų]
16. [Apie Strazdelį, jau labai seną ir žilą]
17. [Buvęs galvočius ir nebrangininkas]
18. [Palši, kelkis iš numirusių]
19. [Palšis karste išsigandęs numirė]
20. [Išmintingas, iškalbus]
21. [Mes raiti parjojom]
22. [Težadinie čia paneles]
23. [Kristus neturėjo aukso lazdos nei violetų]
24. [Nepažįstate Strazdelio]
25. [Esi jaunesnis – užsipelnysi sau kelnes]
26. [Koks tu, Antanėli, dabar gražus]
27. [Miręs savo nameliuos]
28. [Bus didelė vaina]
29. [Ir žvirbliai nešlovę daro]
30. [Kailiniai užtektinai balti
31. [Taip išgirsma arkaniolo triūbos balsą]
32. [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]
33. [Čiulba strazdas visu burnu]
34. [Kumelei padvėsus]
35. [Blogiau už neturtėlį]
36. [Laikysiu už numirėlį]
37. Pasilikdavo be skatiko]
38. [Palaidotas nešvęstuose kapuose]
PATARLĖS. MĮSLĖS. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI. BURTAI, PRIETARAI. ŽAIDIMAS
PATARLĖS
MĮSLĖS
Ožkabalių mįsliai
Mįsliai
GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
Paukščių kalba
BURTAI, PRIETARAI
ŽAIDIMAS
Kas pažįsta šitą žaidimą?
MEDEGA MŪSŲ TAUTIŠKAI VAISTINYKYSTAI
Prakalba. [J.] B[asanavičiu]s
Medega mūsų tautiškai vaistininkystei
Tekstologinės pastabos. Kostas Aleksynas
Paaiškinimai. Leonardas Sauka
Žodynėlis. Vitas Agurkis
Turinys

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba