I KNYGA > Turinys

Titulinis
Pratarmė
Pirmasis "Lietuviškų pasakų įvairių" tomas. Leonardas Sauka
PASAKOS
Prakalba. J. B[asanavičius]
1. Apie kytrąją mergą
2. Apie raginį žmogų
3. Apie seną šimelį, vilką ir mešką
4. Apie Nykštį
5. Apie lapę
6. Apie razba[i]ninką
7. Apie karaliaus gražią dukterį
8. Apie tinginę mergą
9. Apie kytrąjį vaikiną
10. Apie karaliaus dukterį
11. Apie žalbarzdį
12. Kaip vieno butelninko sūnus labai bagotą poną prigavo
13. Apie karalių ir jo tris sūnus
14. Apie devynis brolius
15. Kas mok geriaus meluot
16. Apie vieną gaspadorių
17. Apie vieną šluočių
18. Apie paikąjį Ancą
19. Apie išdykėlį vaikiną
20. Apie žmogžudžius ir smakui pažadėtą karalaitę
21. Apie žveją, kurs į dangų ėjo
22. Apie študentą, kurs į peklą ir į dangų ėjo
23. Apie klastorių
24. Apie kuršuką
25. Apie laumes
26. Apie medžoklininką ir laumes
27. Apie katiną ir žvirblį
28. Apie a[u]ksa tiltą
29. Apie pavargusį liuosininką, kurs palaimings pastoja
30. Apie kalvį, kurs velnią prigavo
31. Apie butelninką, kurs daktaru pastoja
32. Apie būrą, kurs labai didis šelmis buva
33. Apie barzdylių
34. Apie dailydę, perkūną ir velnią
35. Štuka
36. Paikutis
37. Du broliu medinčiu
38. Lotyniškoji kalba
39a. Vargšas ir besotis
39b. Vargšas ir besotis
40. Nykštuks
41. Lekiąsis laivas
42. Iš razba[i]ninkų rankų
43. Dyvų arklys
44. Vilka be[i] lapės tavorčysti
45. Zuikelia rašybas
46. Apuokėlis sargybi
47. Šimts zuikučių
48. Būrs ir razba[i]ninkai
49. Lapeli ir uodegėli
50. Tabaka pradžia
51. Vokiečių pradžia
52. Ką šunys da šiandien ieška
53. Ja[u]nam zuikučiui
54. Varnas ir paraks
55. Aš vyrs
56. Sens žvirblis mokina ja[u]nąjį
57. Žyda pinigėliai
58. Poniški grybai
59. Man nevalna
60. Kur trys, tik trys!
61. Mažne nupratinau
62. Žyds niškenč
63. Ar nematėt Šiokį?
64. Žydmerčius
65. Žyds be[i] šunes
66. Kai žydas šovi
67. Kai žyds stirną šovi
68. Kur žydą priga[u]si
69. Kas katrą prigauna
70. Ale tai, žydą prigavau!
71. Trys velijimai
72. Ansas ir Gryta
73. Kalne, atsiverk!
74. Pryšaky šviesu, užpakaly tamsu
75. Paukštis skalas
76. A[u]ksaplaukis ir A[u]ksažvaigždi
77. Visžinys karalius
78. Puikia[u]sias rūbs
79. Opi princesi
80. Sirat-ėl-yt-ėlis be[i] milžin-uk-ėlis
81. Grįžtąs šilings
82. Razbajiškoji gaspada
83. Pagrimzdusi pilis
84. Du karaliaus vaikai
85. Angies dovana
86. Angių karalius
87. Angių karalius
88. Nei vogai, nei plėškes
89. Iškada žmogeliaus
90. Ražemuka ga[u]dyms
91. Lietuvininks mokina vokietį vokiškai išmanyt
92. Kuršių vardas
93. Gudai be[i] kėžas
94. Ja[u]čia pavogims
95. Paukščių karalius
96. Dangus griūva!
97. Laumė ir kūdikis
98. Kaip laumės muša
99. Popartiai
100. Apė žiurkę, katra už karaliūnaičio tekėjo
101. Apė karaliūnaitį ir jo žvėris
102. Apė baltąjį vilką
103. Apė pūstelninko širdį
104. Apė durnąjį Joną
105. Apė žuvinyko du vaikus
106. Apė karaliaus tris sūnus
107. Apė pavargėlį žmogų, katram diedukas stalelį ir avinuką ir knipėlį dovanojo
108. Apė du vaiku siratas
109. Apė durnių ir jo šyvukę
110. Apė žydą ir Petrą
111. Apė vaiką, katras karaliaus dukteris išgelbėjo nuo smakų
112. Apė karaliaus sūnų, kur savo trijų seserų ėjo ieškoti
113. Apė Mariutę ir panelę švenčiausią
114. Apė ažiuką, katras su karaliaus dukteria apsiženyjo
115. Apė tris brolius ir bobą raganą
116. Apė durnių, katras karaliaus dukterį peršnekėjo
117. Apė kytrąjį Jonuką
118. Apė Pagramduką
119. Kaip mėnesis žvaigždei klonojos
120. Apė žmogų ir lapę
121. Apė Jonuką, kurs per savo kytrybę stojosi karalium
122. Apė karaliūnaitį, kur pas šėtoną slūžyjo ir karalių išgelbėjo iš peklos
123. Apė raganą, katra merginai galvą nukando
124. Apė bajoro dukterį, katra į vaiską išėjo
125. Apė vieną berną ir jo šuniuką ir katiną ir akmeniuką
126. Apė biedną žmogų, kurs savo sūnų negimusį velniui pardavė
127. Apė vieną vagį
128. Apė mergaitę ir jos močeką, katra buvo ragana
129. Apė du brolius, bagotą ir biedną
130. Už gerą padarymą tai vis piktu užmoja
131. Apė žuvinyko sūnų, katrą velnias nunešė
132. Apė durnių ir jo prietelį vilką
133. Apė dėdę raganių
134. Apė seną žalnėrių, kurs tris karaliaus dukteris parieškojo
135. Apė tinginį melagį ir jo sėbrą
136. Apė seną diedą, kur norėjo dievu pastot
137. Apė durnių ir jo prietelį vilką
138. Kaip viena merga karalių apgavo
139. Apė durnių, katras išmintingus savo brolius nuskandino
140. Apė tris brolius ir jų žvėris
141. Apė šventą Mangarytą
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka, K. Aleksynas
Žodynėlis. K. Aleksynas

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba