VI KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 6 tomas:

Lietuviškos pasakos. Antra knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: „Vaga“, 2003


Šia knyga užbaigiamas pirmasis didelis J. Basanavičiaus darbas publikuojant pasakojamosios tautosakos tekstus, susijusius su tikėjimais ir turinčius mitinių vaizdinių. Į jį daugiausia pateko sakmių – 183 tekstai. Pasakų – perpus mažiau, 96 tekstai, bet jos gerokai ilgesnės, todėl jų persvara akivaizdi. Taip pat skelbiama 27 tikėjimų žinios, 4 padavimai, 1 legenda ir keletas kitokių kūrinių – knygoje iš viso jų yra 320. Kur kas gausesni skyriai apie žmogų ir velnią, deives ir laumes, nauji skyriai – apie kaukus ir barzdukus. Trečdalį knygos sudaro Suvalkijoje surinkti tekstai, kiti – iš daugelio kitų vietų, ypač iš Mažosios Lietuvos. Šalia Jono ir Vinco Basanavičių, Mato Slančiausko užrašytų tekstų matome ir naujų talkininkų – Viliaus Kalvaičio (95 kūriniai), Kosto Stikliaus (33), Jono P. Gaubo (33), Jadvygos Juškytės (14), Prano Aidukaičio (14), Petro Viriko (Virako) (9) ir dar keliolikos asmenų – darbo rezultatus. Po 1–2 tekstus pateikė Juozas Tumas-Vaižgantas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Krikščiūnas-Jovaras. Knygoje nurodyti daugumos kūrinių pasakotojai. Giliai apmąstytas „Lietuviškose pasakose“ skelbiamų tekstų grupavimas ilgainiui tapo lietuvių sakmių klasifikacijos pagrindu. Suprasdamas, kaip yra svarbu, kad sukaupti tautosakos kūriniai mokslinių interesų turinčiam skaitytojui būtų pateikti kuo autentiškiau, knygos rengėjas išsaugojo ir tarmines kūrinių ypatybes.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ šeštą tomą parengė, skelbiamos medžiagos tekstologinio parengimo aspektus aptarė ir žodynėlį sudarė Kostas Aleksynas. Tome publikuojamą medžiagą, jos reikšmę lietuvių folkloristikai aptariantį įvadą „Per amžių sandūrą – milžino žingsniu“, taip pat paaiškinimus parašė ir rodykles sudarė Leonardas Sauka.

 

Turinys

VI Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba