IX KNYGA > Turinys

Titulinis
Apie Ožkabalių dainas. J[onas] B[asanavičius]
1. Abu mudu brolukai, abu neženotu
2. Aikim, seselės, ant vieškelėlio
3. Aina siratėlė viešuoju keleliu
4. Aisim šokt, aisim šokt
5. Aina močitė per didį dvarelį
6. Aisiva mudvi, jauna sesele
7. Aisiv mudu, broleli, in svetimą šalelę
8. Aisiv mudvi, sesute
9. Aisiv, sesute, mudvi, abidvi
10. Aisiu ant dvaro pasižiūrėtie
11. Aisiu į girelę
12. Aičiau į girelę
13. Ak berneliai nabagėliai
14. Ak broliai broleliai mes biedniejai
15. Ak tu Dieve, kas tai yra
16. Ana puse Dunojėlio
17. Anksti rytą rytužį
18. Anoj pusėj Dunojaus
18a. Augo kieme mergelė
19. Ant Dunojaus krantelio
20. Ant Dunojaus krantužio
21. Ant jūružių krantelio
22. Ant kalno, ant aukšto, aržuolai augo
23. Ant kalno, ant aukštojo, aug žalia liepelė
24. Ant kalno dvarelis
25. Ant kalno gluosnys
26. Ant kalno gluosnys
27. Ant kalno karklai siūbavo
28. Ant kalno malūnėlis
29. Ant mano tėvo didžio dvarelio žaliavo jevarėlis
30. Ant mano tėvo didelio dvaro
31. Ant maružių krantužio
32. Ant Nemuno krantelio dvi ulbeli ulbėjo
33. Ant Nemuno krantelio trys broliai stovėjo
34. Ant Nemuno krantelio, ant gilaus Dunojėlio
35. Ant Nemuno kranto stovi trys kareiviai
36. Ant Nemuno krantužio, ant gilaus Dunojužio
37. Ant teisybės atvirto
38. Ant tėvelio didžio dvaro žalias beržynėlis
39. Ant tėvelio didžio dvaro alyvėlė žydi
40. Ant tėvelio didžio dvaro žydi alyvėlė
41. Ant tėvelio dvaro trys rūtų darželiai
42. Ant tėvelio dvaružėlio balno brolužėlis žirgužėlį
43. Ant tėvo dvaro kryžiavos stonelės
44. Ant tėvo dvaro berželiai
45. Ant to kalno, ant aukštojo
46. Ar aš tau, sese, nesakiau
47. Ar seniai gieda raibi gaideliai
48. Ar vėjas pūtė, ar sodai ūžė
49. Ar už jūružių, ar už maružių
50. Aržuolas su liepele
51. Aržuolas su liepele
52. Aš auginau mergelę
53. Aš gana sakiau, gana kalbėjau,
54. Aš mergelę auginau
55. Aš nueičiau ing jaunimą
56. Aš nueičiau in seklyčią
57. Aš padainuosiu dainų dainelę
58. Aš pamačiau bernelį
59. Aš paprašyčiau žvaigždelių
60. Aš pasėjau rūtelę
61. Aš, pas močiutę gerai būdama
62. Aš pas savo tėvužėlį
63. Aš per naktelę nemigau
64. Aš po sodelį vaikščiojau
65. Aš po sodelį vaikščiojau
66. Aš paprašiau Dievo per visą dieną
67. Aš šėriau, aš šėriau sau bėrą žirgelį
68. Aš vargau metus, o ir antrus
69. Aš užėjau ant kalno
70. Atjoja bernužėlis per laukelį
71. Atjo bernelis, atjo jaunasis
72. Ačiū tam ponui ir tam gaspadoriui
73. Atlėkė juodas varnas
73b. Atsikėliau anksti rytą, seredos rytelij
74. Atvažiavo meškos
75. Augin augino močiutė dukrelę
76. Auginau dukrelę ne sau, ne sau
77. Augino močiutė sau vieną dukrelę
78. Augino močiutė sau vieną dukrelę
79. Augino močiutė tris jaunas dukreles
80. Augin močiutė vieną dukrelę
81. Augin tėvas du sūneliu
82. Augin tėvas du sūneliu Garso ÄÆraÅas
83. Augin tėvas sūnelį
84. Augo augo pas močiutę
85. Augo dukrelė, dukrelė vienturtėlė
86. Augo dukrelė pas motinėlę
87. Augo girioj dūlelė
88. Augo girioj sedulėlė
89. Augo kieme mergužė
90. Augo putinas vidurij girios
91. Augo putinas viduj girios
92. Augo sūnelis pas tėtužėlį
93. Aug sūnaitis vienturtaitis Garso ÄÆraÅas
94. Aukšti kalnai, dirvonaičiai
95. Aušta aušrelė, teka saulelė
96. Aušt aušrelė, tek saulelė
97. Balandžio dienelėj
98. Balnojo brolelis ant dvaro žirgelį
99. Bėkie, mano žirgeli
100. Bernelis ant dvaro šakaliais skripkavo Garso ÄÆraÅas
101. Bernužėli mano, baltas dobilėli
102. Berželi žalias, berželi gražus
103. Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus
104. Blezdingėle lakūnėle
105. Brolelis ant dvaro žirgą balnojo
106. Buvo pana, vardu Doružėlė
107. Čia nėra vyšnių sodo
108. Čiūčiai liūliai, už vandenėlių
109. Čiulba ulba paukšteliai
110. Čiulb volungėlė levandrų sodelij
111. Da mėnulis nenusileido
112. Davatkėlė noru būtie
113. Didi dyvai ir stebuklai rados
114. Dievas duotų giedrią dieną
115. Du balandžiu klane gėrė
116. Du karveliu klane gėrė
117. Ei, ant kalnelio, ant aukštojo
118. Ėjo sesės į Dunojų
119. Ėjo sesers į Dunojų
120. Ėjo tėvas į girią
121. Gale tėvo lauko
122. Gale Vilniaus miestelio
123. Ganant aveles pagiriais
124. Ganiau aveles pas poną
125. Garny garny, ga ga ga
126. Garnys garnys tur ilgas kojas
127. Gegužėlė graži ponia
128. Gerk alų, gerk alų nelaistydama
129. Gerkim, broliai, uliavokim
130. Gerkim, broliai, vis aplinkui
131. Gerkit visi, vyrai
132. Gieda gaideliai, giedos ir antri
133. Gieda gaidužėliai, giedos ir antri
134. Gieda gaideliai, riliuoja
135. Gieda volungėlė vyšnelių sodelij
136. Giedojo naktij lakštingala
137. Giedrioj dienelėj paukšteliai čiulbėjo
138. Jau išaušo aušrelė
139. Joja bernužėlis pro žalią rūtų daržą
140. Jokim, brolužiai, viešu kelužiu
141. Jojau dieną, jojau naktį
142. Jojau dieną naktužėlę
143. Jokit, brolužiai, viešu kelužiu
144. Jokit, brolužiai, viešu kelužiu
145. Ir atvažiavo iš Varšavo svečiai
146. Ir sukliko antelė ant marių
147. Išėjo bernelis in vainelę
148. Išeik, sesele, paklausyk balselio
149. Išjojo bernelis ant didžio kelio
150. Iš kur vakar, iš ten šiandien vakarų vėjelis
151. Iš vakarėlio vėjeliui pučiant
152. Jūs brolukai sakalukai
153. Kad aš ant laivo stovėjau
154. Kad aš augau pas motinėlę
155. Kad aš ėjau laukelio artie
156. Kad aš augau pas močiutę
157. Kad aš augau pas močiutę
158. Kad aš augau pas tėvelį
159. Kad aš augau pas tėvelį
160. Kad aš augau pas tėvelį
161. Kad aš augau pas tėvelį
162. Kad aš buvau didis ponas
163. Kad aš buvau mažas
164. Kad aš buvau pas tėvelį
165. Kad aš jojau per laukelį
166. Kad aš ėjau rūtą sėt
167. Kad aš turėčiau nuo tėvelio valelę
168. Kad aš turėčiau nuo tėvo tokią valią
169. Kad Dievulis duotų subatos sulauktie
170. Kad nekentei, nemylėjai
171. Kaip aš jojau per žalią girelę
172. Kalba nendrelė lygioj lankelėj
173. Kalba nendrelė su dobilėliu
174. Kas ant svieto dabar yra
175. Kas bernelio sumislyta
176. Kas do dyvai pas mus pasidarė Garso ÄÆraÅas
177. Kas do gadynė ant svieto
178. Kas šian naktį per naktelę ant dvaro dundino
179. Kas ten geria, kas ten geria
180. Kas ten šiąnakt per naktelę
181. Kas tuos kapuose yra pakavotas
182. Kiek ant marių putų
183. Kirto rentė bernelis klevelį
184. Ko liūdit, seselės, ko nedainuojat
185. Ko nuliūdai, broleli
186. Ko užsipuolei, tu bernužėli
187. Ko vėjas pūtė, ko giria gaudė
188. Kūliau šiaudus be grūdų
189. Kūliau šiaudus be grūdų
190. Kunigėliai mieli, kur jūs pasidėjot
191. Kur josi, broleli
192. Kur lygių lygios lankos
193. Labas vakars, panele panele
194. Lakštingala, graži paukštele
195. Lakštingalėle, linksma paukštele
196. Leisk, močiute, mane ing dvarą tarnautie
197. Lėkė vanagėlis per ažerėlį
198. Linksmas metelis šis rudenėlis
199. Linksmos pavasario atėjo dienos
200. Lygiojoj lankelėj dobilėliai
201. Man karčema ne naujiena
202. Mano sūneli dobilėli
203. Mano tėvelio didis dvarelis
204. Mano tėvo didžian dvare
205. Mano tėvo didis dvaras
206. Mano tėvo dvaružij
207. Margi dvarai, margi dvarai
208. Matušaite miela, mylėk mane vieną
209. Mergele mano jaunoji
210. Mes penki broliai šienelį pjovėm
211. Mes trys seselės kaip lelijėlės
212. Midutį gėriau
213. Miglotas rytas, tamsus aglynas Garso ÄÆraÅas
214. Močiute mano, mano širdele
Melodijos
Paaiškinimai. L. Sauka
Žodynėlis. K. Aleksynas

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba