III KNYGA > Turinys

Titulinis
Trečiasis tomas - Suvalkijos pasakoms. Leonardas Sauka
Prakalba. J. B[asanavičius]
1. Apė vieną studentą
2. Apė spiritninkus ir artoją
3. Apė rudį ir plikį
4. Kaip viens pons pinigus kavojo
5. Apė žmoginį šunį
6. Apė tris gudrius keleivius
7. Apė vieną girininką ir keturiasdešimt žmogžudžių
8. Apė diedelį ir bobelę
9. Apė vieną karalaitę ir saulės dukterį
10. Apė vieną karalaitę ir Joną kareivį
11. Apė vieną karalaitį ir jo gerą tarną
12. Apė šiaučių, ūkininko dukterį ir jų reikalus
13. Apė keleivį ir auksinę mūką ant kryžiaus
14. Apė išnykimą baudžiavos
15. Apė gudrą poną, o žmogų da gudresnį
16. Apė tūlą pirklio sūnų ir gulbę
17. Apė mėsininko sūnų, žmogžudžius ir smaką
18. Kaip viena žmona stebuklinga vaistytoja tapo
19. Apė barzdotą kuodelį
20. Apė prigimties apsireiškimą
21. Kaip laimė suėdė kumeliuką
22. Kaip atsirado neapykanta terp šunų, kačių ir pelių
23. Kaip gegutė ieškojo paukščių karaliaus Kuko
24. Kaip mūsų proseniai spręsdavo apė didįjį tvaną
25. Kodėl klykis, giedodamas savo paprastą giesmę, prašo lietaus
26. Apė durnelį
27. Apė perkytrusį gaidelį
28. Apė bernaitį be laimės
29. Apė Jonuką ir Onutę
30. Apė senį su dratine barzda
31. Apė Jurgį Rastelį
32. Apė Joną durnelį
33. Apė piemenėlį
34. Apė Laimės senelį
35. Apė žydo baimę
36. Apė poną ir žmogų
37. Apė žydo auką
38. Apė tris brolius
39. Nuobodulio pasakėlė
40. Apė velnių, žmogų ir jo sūnų
41. Apė kleboną ir jo vežėją
42. Apė kalbą mūs račiaus
43. Apė senelį ir jo aveles
44. Apė diedelį ir bobutę
45. Apė ūkinykę ir elgetą
46. Apė diedelį ir bobutę
47. Apė šiaučių
48. Apė durnelį
49. Apė kareivio laimę
50. Apė Jurgį vagilių
51. Apė tris seseris
52. Apė vagio prižadus
53. Apė nykštį
54. Apė stebėtiną kiaušinį
55. Apė ožką
56. Apė žvirblį
57. Apė veršelį
58. Apė smalinyką
59. Apė išmislų virėją
60. Apė tėvą ir jo tris sūnus
61. Apė žmogžudžius
62. Apė tinginio laimę
63. Apė vargus vieno bernelio
64. Apė kvailą prūsą
65. Apė žingeidumą
66. Apė karalių ir artoją
67. Apė padkavą
68. Apė lobį
69. Apė gudo kopūstus
70. Apė vieną mokinčių ir jo mokytinį
71. Apė stiprųjį Joną
72. Kaip viens piemuo pono dukterį vedė
73. Kaip Grigorius popiežium tapo
74. Kaip viens kvailys tapo karaliaus žentu
75. Apė durnių, kurs pasiliko karaliaus žentu
76. Apė žydų karalių ir kaip viens bernas karaliaus dukterį vedė
77. Kaip vienas posūnis karaliaus dukterį vedė
78. Kaip vienas žalnierius karaliaus žentu liko
79. Apė vieną kareivį, kurs tapo karaliaus žentu
80. Kaip viens vagis pasiliko karaliaus žentu
81. Apė karalių ir muzikantą
82. Apė vieną girtuoklį, kursai karalium tapo
83. Kaip vienas daržinykas karalium pastojo
84. Kaip karaliūnas vedė pavargėlę mergaitę
85. Kaip viena močekos duktė pastojo karaliene
86. Kaip viens karaliūnas vedė didelio karaliaus dukterį
87. Kaip vienas karalius norėjo savo dukterį vestie
88. Apė karaliaus sūnų, kurs karalaitę prigavo ir ją vedė
89. Apė vieną karalių ir grabių kasiką
90. Apė žmogų melagį ir karalius
91. Kaip viens karalius vogt ėjo
92. Kaip viens karaliaus tarnas ėjo dyvų ieškotie ir karaliaus dukterį no velnių išgelbėjo
93. Apė kunigaikštį ir aukso ožį
94. Apė tris sūnus ir karaliaus dukterį
95. Apė karaliaus sūnus: du gudru ir vieną kvailą
96. Apė du išmintingu ir vieną kvailą karaliaus sūnų
97. Apė vieną karalių ir jo sūnų
98. Apė vieną girtuoklį karalių ir jo sūnų
99. Apė karaliaus sūnų
100. Apė vieno karaliaus sūnų, kurs parnešė gyvojo ir gydančio vandens
101. Apė karaliaus sūnų ir varinį vilką
102. Apė vieno karaliaus sapną
103. Apė poną ir pavargėlį žmogų
104. Apė Joną Katinaitį
105. Apė gudrą baudžiaunyką
106. Kaip vienas žmogus poną prigavo
107. Apė nesveiką poną
108. Apė vieną bostrą
109. Apė Joną, jautį, šunis ir kunigužį
110. Apė tėvo insakymą sūnui
111. Apė neišmanantį žmogų
112. Apė baikinyką žmogų
113. Kaip viens baudžiaunykas pralobo
114. Kaip vienas puspaikis pralobo
115. Apė du broliu: bagotą ir vargšą, kursai pralobo
116. Kaip viens turtingas kalviuks in vargą inpuolė
117. Apė tris brolius: du išmintingu, o vieną kvailą
118. Apė tris brolius: du gudru, o vieną kvailą
119. Apė du broliu: gudrą ir kvailą
120. Apė du broliu kareiviu
121. Apė Joną, arklį ir paną
122. Apė poną ir jo tarnus
123. Apė vieną žinūną
124. Apė du ponpalaikiu
125. Apė žmogžudžius ir gudrią dvarponio dukterį
126. Apė jaunikį ir drąsią mergą
127. Apė du broliu ir dvyliką žmogžudžių
128. Apė tris dukteris ir sūnų
129. Apė jaunikius ir puskvailę mergą
130. Apė spartų kuodelį
131. Apė prūsų jaunikius
132. Kaip vienas ūkinyko sūnus ėjo bėdos ieškot
133. Apė vieną vienturtį sūnų, kurs pas velnią dvare tarnavo
134. Apė vieną klieriką, kurs peklon ėjo
135. Apė gudrų vagį
136. Apė žydą krominyką
137. Apė daktarus
138. Apė pono sūnų ir rudį
139. Apė žmogų, pinigus ir rubežiaus sargus
140. Apė nemokytą žmogelį
141. Apė vieną pūstelnyką ir jo širdį
142. Kaip brolis broliui akis išlupo
143. Kaip pati vyrą gali mylėtie
144. Kaip viena merga in vyrą pavirto
145. Apė vieną galinčių, kalnavertį ir ilgabarzdį
146. Apė Meškaausį Joną, Graitąjį ir Drūtąjį
147. Apė mozūrą, kurs dyną perėjo
148. Apė paukštaitę ir aukso kiaušinius
149. Apė stebuklingą paukštaitę
150. Apė ažį ir ponų dukteris
151. Apė dieduką ir ožką
152. Kaip viens žmogus turėjo naktimis lot
153. Apė girios sargo sūnų, kunigą ir poną Reimoną
154. Apė vieną kvailį ir jo šyvį
155. Apė vieną našlę, žmogžudžius ir žvėris
156. Apė mešką
157. Apė levą ir jo sūnų
158. Apė drąsius žvėris
159. Apė ožkelės vaikučius ir vilką
160. Apė dieduko ir bobutės veršelį
161. Apė pačėdą
162. Apė kytrąjį tarną
163. Žmogus būna šuns dalyje
164. Apė aitvarą lunkinį
165. Kaip raganos lekioja
166. Kaip vilkas mokinosi kept duoną
167. Apė ubagą ir karalių
168. Kaip vienas žmogus poną apgavo
169. Kaip vargamistras su vikaru klebono jautį vogė
170. Kaip vienas pavargėlis vokiečius apgavo
171. Apė galingą kareivį
172. Apė vieną kurpių ir jo veikalus
173. Apė didį žinūną
174. Apė Eglę ir Žaltį
175. Apė kytrą mergą, kurią ponas vedė
176. Apė miškasargio sūnų, kurs karaliaus dukterį vedė
177. Apė giltinę
178. Apė kūmą kiaulę
179. Apė žmogų ir komedijantus
180. Apė raganą ir Jonuką
181. Apė raganą ir Poliskėlį
182. Apė kunigą ir jo vargamistą
183. Apė vilkus ir jų karalių
184. Apė lapę ir vilką
185. Laumės supa kūdikį
186. Apė laumių skalbimą
187. Laumė ir lino žiedas
188. Laumė ir šaulys
189. Laumės ir kūdikiai
190. Laumių pranašystė
191. Laumės apmaino kūdikius
192. Apė laumiukus
193. Laumių audeklai
194. Apė Eglę ir Žilviną
195. Apė gudrius vagis
196. Apė vieną karaliaus sūnų ir septynis mokintojus
197. Apė aitvarą
198. Aitvaras gaidys
199. Du aitvarai juodvarniai
200. Apė netikusį vaiką, kurį velnias mokino
201. Apė Meškaausį, Kalnavertį ir Minkgeležį
202. Apė raganą ir Palickėlį
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka, K. Aleksynas
Žodynėlis. K. Aleksynas

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba