II KNYGA > Turinys

Titulinis
Žemaičių ir aukštaičių pasakos "Lietuviškų pasakų įvairių" II tome. L. Sauka
PASAKOS
Prakalba. J. B[asanavičius]
1. Dzėis ir vėžys
2. Kodėl dreb apušies lapai
3. Cigonas ir gaspadorius
4. Kaip cigons mėsą vogė
5. Kaip velnias pas žmogų eja unt darba
6. Apei bādykles
7. Apei laimingą šaulį
8. Apei vyną karaliaus sūnų, kurs varlę vedė
9. Apei tris durnius
10. Bičiuliai
11. Šykštuolio atsivertimas
12. Apei karalių ir mandragalvį dailidę
13. Apei žvirblį ir vilką
14. Apei vyną tinginį, kurs išgelbėjo prakeiktą karalaitę
15. Apie beturčio dukterį
16. Apie kalvio sūnų
17. Apie gudrų senį
18. Apie karaliaus pačią
19. Apie kvailą brolį
20. Apie gudrų uodininką
21. Apie gudrų kvailį
22. Apie tris brolius
23. Apie tris brolius, du protingu, o trečią kvailį
24. Apie klebono skerdžių
25. Apie karaliaus sūnų
26. Apie brolį vagį
27. Apie grybų sėklas
28. Vėžys ir Dievas
29. Vagilius, vėžys ir Dievas
30. Dievas ir taboka
31. Apei karaliaus sūnų
32. Aristinas kurpius, amžinasis žydas
33. Vandeninkas ir Vandeninkė
34. Vilktaks, arba kelio dievaitis
35. Baublis
36. Mergaitės gailestis mirusio myliamojo bernelio
37. Būras Rytų žemės
38. Damartas ir pyragai
39. Rupkė
40. Rūstabedaks ir Rūstybė
41. Apė laimes
42. Kas kam lemta
43. Apė laimingą jaunikaitį
44. Apė laumes
45. Laumes iš jaujos išvarė
46. Laumės verpia
47. Laumės, dangus griūv!
48. Laumės supa kūdikį
49. Laumės eina į atlaidus
50. Laumės ir kūdikis
51. Pasaka apė žvejį
52. Apie dvyliką brolių, juodvarniais laksčiusių
53. Apie du brolius - du gudriu ir vieną kvailą
54. Apie vieną neturtingų tėvų vaiką, kurs paveldėjo labai didelius turtus
55. Bajorai ir sodiečiai
56. Apie Teisybę ir Neteisybę
57. Apie gaidį ir vištą
58. Apė poną ir mužiką
59. Apė katiną ant pakūtos
60. Apė virkščią kibirkščią
61. Viena bėda - ne bėda
62. Vaikų pasakos
63. Apie nebūtus daiktus
64. Apie tris račius
65. Trys pamokinimai
66. Gaidžio pamokslas
67. Kodel aš nieko neturiu?
68. Apie ūkininką ir jo berną
69. Apie gyvatę
70. Apie tris brolius
71. Apie Mauriką, kurs dykos duonos ieškojo
72. Apie karalių ir varną
73. Apie medinčių
74. Apie gužutį ir gervę
75. Apie burlioką
76. Apie diedelio ir bobelės sūnų
77. Vilkas ir lapė
78. Apie dy broliu išmintingu ir vieną kvailį
79. Apie Jonuką ir vagį
80. Apie tris brolius ir pavasarį
81. Apie vieną burtininkę
82. Apie jezavitus
83. Apie tris brolius ir aukso obuolius
84. Žaltys ir mergaitė
85. Apie nykštuką
86. Apie žydą ir žmogų
87. Apie musę ir utę
88. Apie riebų kunigą ir gudrų melninką
89. Apie gudrų vagį
90. Apie vaizbūno sūnų ir smaką
91. Apie bobutę ir aitvarą
92. Apie senelį, kurs pinigus kavojo
93. Kaip ūkininkas pinigus kavojo
94. Kaip švintas Petras nuplika
95. Dungus griūv, žeme lūžt
96. Titnagis
97. Kodėl dreb apušes laps ir be vėja
98. Kaip žmonys pradėja gerti arielko
99. Trys šuniukė: sidabra, auksa ir dieminta
100. Sukietėjusi širdis
101. Nereiki skatika niekinti
102. Apie panelę iš Vandenų, Rankšluosčių, Įnagių dvaro
103. Apie tris brolius
104. Apie devynis brolius ir jų seserį Elenytę
105. Apie tris brolius
106. Kodėl kiškio lūpos perplėštos
107. Apė Petrą ir Povilą
108. Apė Kazimierą ir Anciją
109. Aitivaras
110. Apie vieną žmagų, katras trejus metus tarnava
111. Apie avinų su šilkinem vilnam
112. Kaip viena žmagaus vaikas užaugis palika pana žintu
113. Kaip Markų Kristus apdavanaja
114. Apie senelį ir babutį, kaip anys par pupelį dungun inlipe
115. Del ka starkaus un nugaras juodas lapinys
116. Del ka šuva neapkinčia katės, e kate pelės
117. Kaip vienas panas prieš smertį pinigus su slyvam prarija
118. Apie vienų šykštūnų, katras pinigus miški kavadamas ažkeike
119. Apie vienų šykštūnų, katrų sūnus apgava
120. Apie vienų žmagų, katras su pačiu pinigus kase
121. Apie tai, kaip vienai mergai radydavas pinigai paveiksli teliaka
122. Kaip bernai ataneše gaspadariui šunį supuvusį, e čia būta pinigų!
123. Apie gračių su arklia kajam
124. Apie vienų meškeriatajų
125. Apie vienų žmagų, katras švintej maudes
126. Apie Raugų Urbaniukų
127. Apie vienų bernaitį, katram iš nežinių pinigai papuola
128. Apie du braliu, katrie iškase pinigus
129. Apie vienų gerų senelį
130. Apie vienų senelį, katras niekadas neja bažnyčian
131. Apie muzikantų, katrų velnias sumde unt veselijų pagrat
132. Apie devynis bralius ir vienų seserį
133. Apie tris vingrius
134. Apie vienų žmagų, katras velniui dūšių pažadėja ir paskui velnių apšidija
135. Apie tai, kaip kai kadu geriau virves pirkt, ne duona
136. Apie panų, katras numirįs da kalbėja
137. Apie vienų bernaitį, katras saugaja papartį pražystunt
138. Apie vienų žmagų, katram paparčia žiedas inleke až apivarų
139. Kaip vienaj gryčiaj vis sakydava pra aukštinį: "Lėksiu!"
140. Kaip vienas muzikantas eja kiauran žemen sava pana ieškatų
141. Kaip vienas mužikas panų peklan nuveže
142. Kaip vienas pūstelninkas Ryman eja
143. Apie vienų tėvų, katras turėja pinkius sūnus kareivius
144. Apie Mildutį ir jas mačių laumį raganį
145. Pasaka ruduolėlia
146. Apie seserį, kaip ana važiava viešėtų
147. Kaip ragana merga daug berniakų nukamava
148. Kaip vienas karalaitis sava du braliu gelbėja, e tie, vis jam blagai darydami, tik patys pražuva
149. Apie dvi raganas, kaip anas eja avelių kirptų
150. Apie tai, kaip mačeka ragana paverte pasūnį un vilkų
151. Apie tris karaliūčias, į gulbes pavirtusias
152. Kaip šaltis babelį apdavanaja
153. Apie vienų naktigultų Kristaus su makytiniais
154. Apie vienų kunigų, katras jegu būtų Velykas neejįs vagtų, būtų numirįs
155. Kaip saptyni gaspadariai pirka bažnyčių
156. Kaip du berniakai žydų apgava
157. Kaip kunigas su vargamistru jaučių vage
158. Apie tris jaunikius
159. Apie du bralius išmintingus, o trečią durnių
160. Apie tinginį babų
161. Apie avelį, kur krata kajelį
161a. Apie avelį, kur krata kajelį
162. Apie tai, kaip stipri yra materiški prižadai
163. Pasaka dvejų bralių: bagačiaus ir biedna
164. Apie pavagtų karaliūčių
165. Apie vienų žmagų, katras panų intaise
166. Apie du bralius durnius, o trečių be prota
167. Apie žmagų, katras sava tabakinin ragelin sava nelaimį inkiše
168. Apie tai, kaip kadu neverta kitas makyt ta, kų patsai žinai
169. Kaip vienas meistras padirba iš skiedrų paukštį ir kas iš ta išeja
170. Kaip pats pačių nuo pykčia atpratina
171. Apie vienų žmagų ir čiganų, katrie vienas kitų apgava
172. Pasaka, iš katras matam, kad kartais ir vagis, aidamas vagtų, padara gerai
173. Pasaka, iš katras matam, kad pinigai - smertis
174. Apie vienų gudrų liesvinčių, kaip anas sava pačių išmegena
175. Apie vienų panų, katras ieškaja bedas
176. Apie tai, kaip vienas bernas, iš namų išeidamas, ne tų kajų pirma iškėlė ir kaip jam viskas nesiseke
177. Pasaka: až vienų luptų du neluptu duoda
178. Apie vienų gudrų vagį
179. Kaip vienas skaptinykas dirba arkiriejui dvyliką apaštalų
180. Apie vienų vargamistrų
181. Apie du braliu: sukčių ir teisingų
182. Kaip kartais išmintingas sumdinys padara gaspadariui daug gera
183. Kaip gudrus bernas nuo gaspadines junkinį atpratina
184. Apie miška sargų ir ja tris sūnus
185. Miška sargas ir ja trys dukterys
186. Kaip vienas susiedas kitų apgaudinėja
187. Apie karaliaus tarnų, katras in akmenį pavirta
188. Apie du braliu, katrie buva panašūs viens į kitą
189. Apie Levyzarių
190. Apie durnių ir teliaka skūrelį
191. Apie miški pamestų mergiatį, kaip jų meška apdavanaja
192. Apie senelį ir ažkytį
193. Apie lapį, strazdelį ir varnų
194. Žmagus, meška ratuos ir lape
195. Apie vilkų ir siuvėjų
196. Vištyte ir gaidžiukas
197. Apie babutį ir katiniukų
198. Apie lapes sūdų
199. Apie tai, kaip varles saulį Dievui skunde
200. Apie vėžį
201. Šuva ir Dievas
202. Pasaka, iš katras matama, kad kiaule tvarkaunesnis sutverimas ne kai žmagus
203. Apie ažkytį ir vilkų
204. Apie išdvesimų Kamunčia arklia
205. Apsakymas viena berniuka
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka, K. Aleksynas
Žodynėlis. K. Aleksynas

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba