IV KNYGA > Turinys

Titulinis
Ožkabalių ir Bartninkų pasakų rinkėjas Vincas Basanavičius. L.Sauka
Pasakos
Prakalba
1. Kaip Dievas apė pavargėlius rūpinasi
2. Kaip vieną ūkinyką Dievas pakorojo
3. Apė karalių, no kurio Dievas viską atėmė vienoj valandoj
4. Kas save aukština, bus pažemintas
5. Už gerą širdį Dievas užmoka
6. Kaip Dievas duoda dalį
7. Kaip Dievas paskiria dalį
8. Kaip "senukas" duoda dalį
9. Apė godulystės vaisius
10. Apė mielaširdingą karaliaus sūnų ir senuką
11. Apė senuką ir tris žmogaus dukteris
12. Senuko pamokinimas
13. Apė senuką ir žmogaus pilvą
14. Apė Dievo padėjimą
15. Apė senuką ir bobas
16. Apė "senelį" ir vieną varguolį
17. Dievas duoda ir atima
18. Apė paną ant stiklinio kalno ir karalaitę
19. Apė iš medžio padarytą vaiką ir jo atsitikimus
20. Apė seną kareivį, Dievą ir velnią
21. Apė vieną berną, senuką ir velnius
22. Apė vieną kareivį, šventus Petrą bei Paulių ir Dievą
23. Kaip Motina Švenč[iausia] apkūmavo vieną pavargėlį
24. Apė tris ūkinyko sūnus ir aniuolą
25. Apė aniuolo ir velnio bernystą
26. Ar yra kitas svietas?
27. Apė sanžinės balsą
28. Apė vieną "pakūtavojančią" dūšią
29. Apė girioj rastą širdukę
30. Apė žmogų, kurs už tabaką vaidytis turėjo
31. Apė vieną mergą, kuri aname sviete vietos neturėjo
32. Apė žmogaus dūšią, kuri in vilką buvo pavirtusi
33. Apė vieno diedo dangun kelionę
34. Apė Gėveluką ir vaidylių
35. Apė šikšnotsparnius ir avių galvas
36. Apė pelėdas bažnyčioj
37. Apė iš galvos išėjusį klieriką
38. Apė šiaudų kūlį
39. Apė vieną karaliūną ir prakeiktą paną
40. Kodėl reikia žegnotis
41. Aoie priešgynę žmogaus pačią ir velnią
42. Apė vieną noteriškę, kurią velnias in kumelę pavertė
43. Apė velnią ir Apolioniją
44. Apė vieną našlę ir jos jaunikį
45. Apė velnią per vestuves
46. Apė žmogų, kurį velnias nugirdė
47. Apė muzikantą ir velnių vakaruškas
48. Kaip vienas karaliūnas muzikantavo
49. Apė vieną vaikiną ir velnią
50. Apė vieną žmogų, kurį velnias padarė karaliaus žentu
51. Apė vieną poną, jo tarną ir velnią
52. Kaip velnias kumelę paskolino
53. Apė bičiuliavimą su velniu
54. Apė bobą su velniu
55. Apė vieną pavargėlį ir velnią Dūlių
56. Apė vieną virvinyką ir velnią
57. Apė berną, kurs velnio pašalpa gerai apsivedė
58. Kaip vienas kareivis pas velnią bernavo
59. Apė vieną žmogų ir velnią, kursai lino mūką kentėjo
60. Apė gudrų žmogų ir velnią
61. Apė žmogų, kurs velnius prigavo
62. Apė turtingą ūkinyką, kurio skūron velnias inlindęs
63. Apė velnią ir žmogaus skūrą
64. Apė žmogų, kurs mirdams aukso prisirijo
65. Apė žaltį, kurs mergą vedė
66. Apė velniui pažadėtą sūnų
67. Apė vieną berną ir jo algą
68. Apė berno septynių metų algą
69. Apė vieną tinginį ir jo atsitikimus pragare
70. Apė vieną kunigaikštį, jo pačią ir velnią
71. Apė tabako atsiradimą
72. Apė vieną velnią ir meškas
73. Apė velnią, kurs ant arklių jodė
74. Žmogus an reikalo ir velnias
75. Kaip galima pasikart
76. Kaip žmogus pinigus žemėje kavojo
77. Apė pakavotus pinigus
78. Apė pinigų pasivaidinimą
79. Apė skrynią su pinigais ir kalvį
80. Apė skarbą
81. Apė vieną ūkinyką ir aitvarą
82. Apė aitvarą, grūdų nešiką ir marčią
83. Apė perkūną ir velnią
84. Apė perkūną ir velnią
85. Apė medinčių ir perkūną
86. Apė girios sargą, perkūną ir velnią
87. Apė vieną medinčių, kurį perkūnas padarė karaliaus žentu
88. Apė griausmą ir trenkimą perkūno
89. Apė vieną raganą
90. Apė vieną raganą
91. Apė raganų dvarą
92. Apė raganas ir vaiką
93. Apė raganą ir Lukošiuką
94. Apė du broliu išmintingu ir vieną kvailį
95. Apė vieną brolį, kurs savo seserį vestie norėjo
96. Apė Aleną ir jos močeką raganą
97. Apė močeką raganą ir jos podukrą
98. Apė vieno karaliaus seserį ir raganą
99. Kaip raganos podukra už pono ištekėjo
100. Kaip viena merga karaliaus dukterį vedė ir in vyrą pavirto
101. Apė raganos posūnius
102. Apė raganą ir du vaikinu, in vilkus paverstu
103. Apė dvyliką karaliūnų, jų seserį ir močeką raganą
104. Apė raganių račių ir jo mokintinį
105. Apė raganių ir jo žodį
106. Apė parduotąjį raganiui vargdienio sūnų
107. Kaip galima vilkaloku taptie
108. Apė vilkalokus
109. Apė žmogų, kurs in vilką pavirto
110. Apė vieną kareivį ir giltinę
111. Apė vieną ūkinyką ir giltinę
112. Apė Vabalą ir giltinę
113. Apė giltinę, kuri vargdienį apkūmavo
114. Apė giltinę ir jos kūmą
115. Apė giltinę, laimę ir vieną pusbernį
116. Apė laimes
117. Apė žmogaus laimę
118. Apė laimių lėmimą
119. Teip laimės lemta
120. Kas kam lemta, tai ir išsipildo
121. Kas kam lemta, tai tur išsipildyt
122. Kaip laimės lemia, teip ir išsipildo
123. Apė vieno ūkinyko sūnų, kaip jis savo dalią atrado
124. Apė nelaimę
125. Apė laumes ir berną
126. Kaip laumės gąsdina
127. Apė laumę ir kūdikį
128. Apė laumes ir kūdikį
129. Apė laumuką
130. Apė stebuklingai gimusį karaliūną, momkinuką ir laumės dukterį
131. Apė laumę ir jos augintinę
132. Apė moteriškę ir laumes
133. Laumės verpėjos
134. Kaip laumės audžia
135. Laumės dovanoja moteriškei audeklo
136. Apė laumių skarbą
137. Kaip laumės gyvulius ir žmones slogina
138. Apė vieną milžiną ir Motiejuką
139. Apė du milžinu ir kalvio gizelį
140. Apė vieną berną ir milžinus
141. Apė vieną karaliaus sūnų ir milžiną
142. Apė vieną kalvio sūnų ir milžiną
143. Apė žmogų, šaltį, vėją ir saulę
144. Apė šaltį ir bobas
145. Apė karaliaus dukteris ir devyngalvį smaką
146. Apė Joną, Pliorimą, Širvoką ir smakus
147. Apė tris brolius ir ką jiems reikėjo iškentėtie
148. Apė vieną vaikiną, kurs su savo žvėrimis išnaikino žmogžudžius, smaką ir laimėjo karaliaus dukterį
149. Apė vieną karaliūną, kurs su savo žvėrimis nužidė žmogžudžius ir išgelbėjo karalaitę nog smako
150. Apė teisingą karalių
151. Apė vieną karalių, kurs su savo galijotais viešėjo pas kitą karalių
152. Apė vieną karalių ir kunigužį
153. Apė vienturtį karaliaus sūnų ir jojo žirgą
154. Apė karaliaus tris sūnus ir jų kelionę
155. Apė tris karaliaus sūnus
156. Apė vieną karaliaus sūnų ir jo atsitikimus
157. Apė vieną karaliaus sūnų, kurs vogt ėjo mokytis
158. Apė atsitikimus vieno karaliūno
159. Apė vieną karaliūną, jojo kareivį, aukso paukštę ir marių paną
160. Apė karaliaus sūnų Milordą, kurs murinų žemėje verguvėn pateko ir išsigelbėjęs karalium tapo
161. Apė atsitikimus vienos karalaitės
162. Apė vieną bostrą, kurs karalium tapo
163. Apė vieną kareivį, kurs tapo karaliaus žentu
164. Apė vieno ūkinyko sūnų Titkų, kurs karalium pastojo
165. Apė vieną kupčiaus sūnų, kurs karaliaus dukterį vedė
166. Apė vieną ūkinyko sūnų, kurs karaliaus dukterį vedė
167. Apė vieną turtingo kupčiaus sūnų ir karalaitę
168. Apė vieno vargšo sūnų ir karalaitę
169. Apė karaliaus tarną, kurs ėjo dyvų ieškot
170. Apė vieną garsų burtinyką
171. Apė vieną jenarolą ir jo pačią
172. Apė vieną jenarolą, kurs tris moteris turėjo
173. Apė vieną ponią ir sūdžią
174. Apė poną be rūpesties
175. Apė lekajų ir pono dukteris
176. Apė vieną daktarą
177. Apė žvaigždinykus ir išmintingą vaiką
178. Apė jezuitus ir bernadiną
179. Apė vieną kunigą ir jo pinigus
180. Apė vieną kupčių ir jo kamašius
181. Apė Margį ir Laukį
182. Apė atsitikimus vieno keleivio
183. Apė kiaulę, kuri į kūmas ėjo
184. Ir rojuj be žingeidumo negali apsiaitie
185. Apė vieną berną, kurs algos susiderėjo gaspadoriaus dukterį
186. Apė vieną kvailį, kurs už savo išmintingus brolius išmintingesnis buvo
187. Apė tris brolius: du gudru, o vieną kvailą
188. Apė gudrią mergą ir vaitą
189. Apė kalvį, kriaučių ir kurpių
190. Apė skilandį ir pavasarį
191. Apė ubagą ir gaspadinę
192. Ką zuikis ant vuodegos nunešė
193. Apė vieną ūkinyką ir jo pačią
194. Apė Gyvikį
195. Apė kvailą žentą
196. Apė kvailą jaunikį
197. Apė vieną prūsuką ir prūsaitę
198. Apė Liudviką ir Pliudriką
199. Kaip Prūsuose ūkinykai dalinasi sviestą
200. Apė žydelką ir brangius akmenis
201. Kaip nauja mada pas mus atsirado
202. Apė du vagiu
203. Apė vieną žmogų su gyvuliais ir vagis
204. Apė vieną ūkinyką ir arkliavagį
205. Iš baudžiavų gadynės
206. Apė tėvus sūnžudžius
207. Apė vieną poną ir girios sargą
208. Apė vyskupą ir žmogžudžius
209. Apė žmogžudžius
210. Apė žmogžudį ir ūkinyką
211. Apė poną, jo berną ir žmogžudžius
212. Apė vieną kvailį ir žmogžudžius
213. Apė vieną kupčiaus sūnų ir žmogžudžius
214. Apė vieną kvailį, kurs užmušė karaliaus meitėlį
215. Apė Joną ir Onutę ir žmogžudžius
216. Apė žmogžudžius ir meškinykus
217. Apė vieną žmogų, jo šunį ir žmogžudį
218. Apė meškino meilę
219. Apė Joną meškaausį
220. Apė Jono meškaausio atsitikimus
221. Apė mešką su kryžiumi
222. Apė žmogų, mešką ir lapę
223. Apė kerdžių ir vilką
224. Apė tai, kaip seniau pas mus ant šernų ir vilkų medžiota
225. Apė šunies ir vilko bičiulystę
226. Apė vilką ir lapę
227. Apė katiną su gaidžiu ir lapę
228. Apė katiną, gaidį ir lapę
229. Kaip vienas vargšas in didžuvės vidurius papuolė
230. Apė vieną tinginį ir aukso žuvytę
231. Apė auksinį angių vainiką
232. Apė žmogų, kurs suprato gyvulių kalbas
233. Apė garnelį
Tekstologinės pastabos. K. Aleksynas
Paaiškinimai. L. Sauka
Žodynėlis. K. Aleksynas
"Lietuvšikų pasakų įvairių" tekstų rodyklė. L. Sauka
Jonas Basanavičius. "Lithuanian Various Tales" vol. 1-4. Summary

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba