Knygadvario objektas "Padavimas apie piliakalnį Šukių dvaro laukuose" >> "[Piliakalnis Šukių dvaro laukuose]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=4029&OId=2129

PAVADINIMAS: [Piliakalnis Šukių dvaro laukuose]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
. Suvalkų rėdyboje, Vilkaviškio paviete, Šukių (Jezapato) dvaro laukuose yra piliakalnis. Nog to piliakalnio paeina šitokis papasakojimas.
Vieno ūkinyko bernas nusivedė vakare arklius pas piliakalnį, pasileido, o pats nuvėjęs ant piliakalnio atsigulė ir užmigo. Jam teipos sapnavosi. Tas kalnas, rodos, atsidarė, ir jis nuvėjo in vidų. Pamatė tokį dvarą, inėjo in pakajus, bet rado tuščius. Iš vienos grinčos in kitą aidamas, jis užtiko dailią juodą paną. Ta pana jam teip sakė:
– Nuveikie in bažnyčią, parneškie raudoną vėliavą, ateisi čia ant kalno ir teipos rasi atdarą. O aš tau čia parodysu tokią rupečką, tai tu ją, užtiesęs vėliava, pabučiuosi. Tada aš pasidarysu balta, šitas dvaras iškils, ir turėsiva mudu gerą gyvenimą, iki gyvi būsiv.
Pabudęs bernas nuvėjo ant rytojaus pas kunigą pasiklaust, ką jam daryt. Kunigas liepė teip daryt, kaip sapnavosi. Pajėmė jis vėliavą, nuvėjo ant piliakalnio, rado teip atdara, kaip jam buvo sakyta. Nuvedė jį ta pana in tą kambarį ir jį vieną paliko. Jis jau mislijo teip padaryt, bet jam pasibaisėjo, ir spruko atgal.
Antrąsyk ir vėl jam teip sapnavosi: dabar turi atsineštie juodą vėliavą ir, jąj užtiesęs, pabučuot. Nuvėjo jis vėl in bažnyčią, paėmė juodą vėliavą ir atsinešė ant kalno. Vėl rado kalną teip atdarą. Nuvedė ji jį pas tą baisybę ir liepė pabučuot. Jam mėginant teip daryt, da dusyk tiek jį pajėmė didesnė baimė, o ir ta baisybė buvo daug didesnė ir baisesnė – ko no greičiausia jis išbėgo laukan.
Trečiąkart jam ta pana sapnavosi – sako:
– Mielas drauge! Tu nenorėjai manęs išgelbėtie, kada buvo laikas. Dabar aš ant visados būsu nelaiminga šitame kalne!

PATEIKĖJAS: Vincas Barušis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Lankeliškiai, k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Lankeliškiai, Vilkaviškio pav., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 283, Nr. 59
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 703

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 188-189, Nr. 59

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal