Knygadvario objektas "BsTB 13 72-59 Pasaka AT 104 [Apie drąsius žvėris]" >> "[Apie drąsius žvėris]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=6610&OId=4160

PAVADINIMAS: [Apie drąsius žvėris]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ai­na zui­kis per gi­rią ir sau švil­pau­ja. Su­si­tin­ka le­vą. Le­vas jam sa­ko:
– Ko tu švil­pau­ji? Aš, toks vy­ras, ne­švil­pau­ju, o tu švil­pau­ji!
Kaip duos jam per vie­ną au­sį, per ki­tą – zui­kis net ap­kvai­to! Ap­skun­dė zui­kis in sū­dą. Le­vas pa­si­va­di­no meš­ką ir vil­ką. Nu­vė­jo le­vas su sa­vo drau­gais in gi­rią ir lau­kia zui­kio at­ei­nant ant by­los. Lau­kia, lau­kia – nie­ko nema­tyt! In­si­li­po meš­ka in me­dį pa­žiūrėt.
– Ma­tau, – sa­ko, – at­ei­na vie­nas, at­si­ne­ša dvi di­de­li kar­ti, ki­tas at­si­ne­ša, ant pe­čių už­si­dė­jęs, du dal­giu, o tre­čias in ša­lis ke­lio šo­ki­nė­ja ir ak­me­nis ren­ka.
Pa­bū­go vi­si trys. Meš­ka iš me­džio nė neli­po, vil­kas in­lin­do in krū­mą, o le­vas lei­do­si bėgt. At­bė­go tik vie­na ka­tė. Pa­ma­čius ka­tė iš krū­mo vuo­de­gos ga­lu­ką kyš­tint, misly­da­ma, kad pe­lė, ir grie­bė. Vil­kas – su tuo krū­mu bėgt! Ka­tė nu­si­gan­dus šo­ko in me­dį. Meš­ka, pa­ma­čius at­bė­gant to­kią žvė­rį, kaip šoks iš me­džio – pil­vas trū­ko, ir pa­sti­po.

PATEIKĖJAS: Pr. Benkauskas

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dotamai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dotamų k., Vilkaviškio pavietas

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.72. Nr. 59. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 158

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal