Knygadvario objektas "BsTB 13 123-115 Pasaka AT 315 [Apie geležinį vilką]" >> "[Apie geležinį vilką]"

Knygadvaris


NUORODA: http://knygadvaris.lt/fiksacijos.php?FId=7296&OId=4659

PAVADINIMAS: [Apie geležinį vilką]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Pa­sa­ko­je „Apė ge­le­ži­nį vil­ką“ ka­ra­liaus duk­te­riai pa­ta­ria vil­kas, no­rė­da­mas ją ves­tie, kad ji ap­sirg­tų ir siųs­tų sa­vo bro­lį vais­tų:
– Kad tu, – sa­ko, – gau­tum le­vie­nės pie­no, tai pa­sveik­tum.
Ji teip ir pa­da­rė. Bro­lis nu­ė­jo pas le­vie­nę, toj da­vė jam pie­no ir le­vu­ką. Par­ne­šė. Se­suo iš­gė­rė, bet nepa­svei­ko. Pas­kui siun­tė pas tig­rie­nę ir pas vi­sas žvė­ris, ir vi­sos žvėrys da­vė pie­no ir po ma­žą žvė­riu­ką. Ale ir no to ne­pa­svei­ko. Ta­da se­suo ta­rė:
– Eik ant Juo­dų­jų ma­rių – yr šu­li­nys: par­nešk iš to šu­li­nio van­dens, tai tik­rai aš pa­sveik­siu.
O prie to šu­li­nio žmo­gus ne­pri­ei­da­vo, nes ap­lin­kui – ug­nis. To van­dens jam var­nas par­ne­šė, ir t. t.

FIKSUOTOJAS: Pranciškus Ambrasas

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19-20

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Užpjauniai, k., Sintautų sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Užrašyta Užpjaunių k., Naumiesčio paviete, Suvalkų gubernijoje.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.123-124. Nr. 115. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal