Asmuo Pranas Aidukaitis

FIKSUOTOJAS

Pasaka AT 123 Apė ožkelės vaikelius ir vilką
Vilkas nugirsta, kaip ožkelė šaukia savo vaikelius. Paprašo kalvio paploninti liežuvį, kad plonai kalbėtų, pašaukia oželius ir juos suėda.... 1997 redaguota versija

Padavimas apie piliakalnį Šukių dvaro laukuose
Suvalkų rėdyboje, Vilkaviškio paviete, Šukių dvaro laukuose yra piliakalnis. Pasakojama, kad bernas, nuėjęs ant piliakalnio, užmigo. Sapnavo, jog prasivėrė kalnas. Kai įėjo į vidų, rado dvarą, o ten sutiko juodą paną. Ši pasakė, kad ber... [Piliakalnis Šukių dvaro laukuose]

Pasaka AT 804B+1061+1071+1072+1062 [Kaip tarnas ponui iš velnio pačią išvadavo]
Vedė ponas pačią, kuri buvo velniui pažadėta. Kaip tik ponas ją vedė, taip ją velnias ir pavogė. Tarnas Jokūbas pažadėjo ponui pačią grąžinti. Jokūbas nuėjo prie pragaro vartų ir stato bažnyčią. Velniai nenorėdami, kad prie pragaro... [Kaip tarnas ponui pačią iš velnio išvadavo]

Mitologinė sakmė apie vaidulį
Vaiduliai yra velniai, kurie vaikšto žeme. Sakoma, kad jeigu žmogus buvo labai nedoras arba kuris paėmęs komuniją, jos ne prarijo, bet parsinešė namo ir paslėpė (kartais dėdavo į avilį, kad bitės gerai medų neštų), tai toks žmogus numir... [Vaidulis]

Mitologinė sakmė apie vaidulį – velnią
Vienuose namuose trankydavosi vaidulis. Bernas, eidamas gulti į tvartą, pasiėmė šventinto vandens ir šlakstyklę. Sakė, kad kai ateis vaidulis, pašventins jį. Kai atėjo vaidulis, bernas ne šventino, bet paleido į jį visą ąsotį. Vaidulis ne... [Vaidulis - velnias]

Mitologinė sakmė kaip per naktigonę susiėmė su vaiduliu
Gražiškių Kereiša ir Kundračikas nujojo į naktigonę. Vyrai susitarė, kad jeigu kas atsitiktų, jie bus kartu. Pamatė, kad kažkas ateina prie arklių. Kereiša susiėmė su juo. Vyras suprato, kad imasi ne su žmogumi, o vaiduliu. Tada jis pradė... [Per naktigonę susiėmė su vaiduliu]

Mitologinė sakmė apie vaidulio nugalėtą baudžiauninką
Baudžiauninkas negalėjo atsikratyti vaidulio. Kai jiedu susiimdavo, tai baudžiauninkas vis jį nugalėdavo. Kai tik vyras važiuodavo paskutinis, vaidulis lįsdavo į akis ir grasindavo, kad jam bus galas. Kartą baudžiauninkui kelyje kažkas sugedo, ... [Vaidulio nugalėtas baudžiauninkas]

Mitologinė sakmė apie kerštaujančią numirėlę
Keliolika vyrų jojo į naktigonę. Jodami pro prūsų kapines, pamatė, kad iš kapo išlenda rankos. Tada žmogysta išlipo iš kapo, perlipo per tvorą ir nuėjo į kaimą. Tarp jojančių vaikinų buvo du jauni vokiečiai. Jie pasakė, kat ta žmogyst... [Kerštaujanti numirėlė]

Mitologinė sakmė apie vaidulį, kuris kareivį apdovanojo pinigais
Vištyčio girioje gyveno vaidulis. Žmonėms, kurie eidavo pro šalį, jis siūlydavo pinigus, bet šie neimdavo. Tada vaidulis juos pasmaugdavo. Kartą per girią ėjo kareivis. Vaidulis atidavė kareiviui pinigus ir paaiškino, kad jis turėjo juos kam... [Vaidulis, kuris kareivį apdovanojo pinigais]

Pasaka AT 334 [Raganos namų aplinka]
Ragana prisikalbino merginą būti jos marčia. Mergina apvaikščiojo raganos kambarius ir pasakojo raganai, ką matė: statinę žmonių rankų, statinę kraujo, statinę smegenų, statinę žmonių galvų. Ragana paaiškino, kas tai yra ir pagrasino me... [Raganos namų aplinka]

Pasaka AT 327F+327C [Ragana ir Jurgutis]
Ragana prisišaukė iš balos Jurgutį, pagavo, parsinešė jį namo ir gerai penėjo, kad riebesnis būtų. Kai ragana nupenėjo Jurgutį, liepė savo dukrai jį iškepti. Bet Jurgutis pergudravo raganos dukrą ir į pečių įstumė ją pačią. Ragana ... [Ragana ir Jurgutis]

Etiologinė sakmė apie Liucipieriaus ir angelų sutvėrimą
Dievas sutvėrė dangų, žemę ir Liucipierių. Ne tik Dievas, bet ir Liucipierius tvėrė. Dievas, pavilgęs pirštą į marias, jį nukrėtė ir sukūrė angelą. Dievui pasitraukus, Liucipierius mirkė pirštą į vandenį, jį vis krėtė ir sukūrė... [Liucipieriaus ir angelų sutvėrimas]

Etiologinė sakmė apie Liucipierių, velnius ir pasaka AT 803 [Sukaustytas velnias]
Tveriant pasaulį, Dievas Liucių ir jo angelus patalpino danguje. Liucius danguje padarė krėslą: kas ant jo atsisės, tą surakins ir daugiau nepaleis. Jis galvojo, kad pasiūlys Dievui atsisėsti, o tada pats bus Dievu, tačiau atsisėdo pats. Dievas... [Liucipierius, velniai ir Sukaustytas velnias]

Mitologinė sakmė apie mergų bendravimą su velniais
Senovėje velniai eidavo į jaunimo susirinkimus ir šokdavo su mergomis, žaisdavo žaidimus. Velniai būdavo pasivertę gražiais jaunikaičiais. Su velniais šokusios mergos tose vietose, kur lietė jų pirštai, rasdavo mėlynes. Tokį jaunikaitį gal... [Mergų bendravimas su velniais]

Mitologinė sakmė apie draudimą miegoti apsijuosus diržu
Sakoma, žmogui miegant nereikia būti apsijuosus diržu. Kiekvienas žmogus turi angelą ir velnią. Kai žmogus miega apsijuosęs, velnias sako, kad tai kūlys, o angelas, - kad žmogus. Ir taip jie ginčijasi.... [Draudimas miegoti apsijuosus diržu]

Tikėjimas apie draudimą koją supti
Motina bardavo, kad vaikai sėdėdami supdavo koją. Sakydavo, kad velnias, atsitūpęs ant kojos, labai džiaugiasi. Todėl nereikia supti nei kojos, nei rankos.... [Draudimas koją supti]

Mitologinė sakmė apie baidymus, kurie nesiliovė, kol nebuvo sudraustas velnias
Vyras nujojęs su arkliais į Vidgirų girią naktigonėn. Ten yra pievos, pavadintos "Šiaučių balos". Jis paleido arklius, o pats atsigulė. Vyrui rodėsi, kad kažkas atjoja, nuo eglių krenta kankorėžiai, medžiai linksta ir lūžta. Po kiek laiko... [Baidymus, kurie nesiliovė, kol nebuvo sudraustas velnias]

Mitologinė sakmė apie vyrų peštynes, kurioms sukiršino velnias
Dambaukos (Bartininkų valsčius, Vilkaviškio pavietas) karčemoje žmonės gėrė. Vienam žmogui prireikė išeiti į lauką. Jis pamatė per laukus ateinantį didelį susilenkusį vyrą juodais drabužiais, ilgaauliais čebatais, skybėlę užsitrauku... [Vyrų peštynės, kurioms sukiršino velnias]

Mitologinė sakmė apie keturių vėjų pagalbą neteisingai apkaltintam kareiviui
Kareivis grįždamas namo apsistojo nakvynės pas vieną ūkininką. Jis bijodamas prie savęs laikyti pinigus, paprašė ūkininko juos pasaugoti. Ryte ūkininkas kareiviui pinigų neatidavė, bet nuvežė į teismą ir neteisingai apkaltino. Kareivis pa... [Apie keturių vėjų pagalbą neteisingai apkaltintam kareiviui]

Mitologinė sakmė apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą
Karpiejų Urbaitis važiavo namo, kai pastebėjo, kad kažkas sėdi jo vežime. Privažiavus prie daubos, velnias griebė už vadelių ir pradėjo traukti vežimą į daubą. Urbaitis, matydamas, kad jį gali įtraukti, šoko iš vežimo ir nuėjo namo. K... [Apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą]

Pasaka AT 298A* [Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]
Žmogus eidamas rado tris vyrus akmenis beskaldant. Žmogus pasakė: „Padėk, Dieve“. Trys vyrai – tai buvo saulė, šaltis ir vėjas – pradėjo ginčytis, kuriam žmogus tai pasakė. Jie pasivijo žmogų ir paklausė, ką žmogus palabino. Žmogu... [Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]

Mitologinė sakmė apie mėnesių ginčą
Trys mėnesiai – sausis, vasaris, kovas – susiginčijo, kuris daugiau už visus gali šaldyti. Sausis pradėjo žmogų šaldyti. Žmogus pradėjo bėgti, rankom muštis, medžius kirsti. Nesušaldė. Kovas gyrėsi, kad jis galėtų medį sušaldyti, t... [Apie mėnesių ginčą]

Mitologinė sakmė apie girnių, kuriam velnias padėjo kelti akmenį
Senas žmogus darydavo girnas. Kartą jis vertė dviem buomeliais didelį akmenį. Akmuo kilo iš duobės. Atėjęs kerdžius pasakė "Padėk, Dieve!", tai buomeliai sulūžo ir akmuo įkrito atgal į duobę. Mat girnius dirbo su velnio pagalba. ... [Apie girnių, kuriam velnias padėjo kelti akmenį]

Pasaka AT 569 [Apie virėją, kuris sumušė karaliaus kariauną]
Karaliaus virėjas kas dieną sumušdavo visus indus. Karalius užpyko ir išvijo virėją. Eidamas virėjas girioje rado trobelę, kurioje gyveno šeši milžinai. Čia jis rado staltiesę, kuri pasidengdavo valgiais. Eidamas toliau sutiko žmogų, kuris... [Apie virėją, kuris sumušė karaliaus kariauną]

Pasaka AT 1051+1062+1060 [Kaip siuvėjas iš sodo išvijo milžinus]
Dvare buvo didelis sodas, kuriame gyveno dvidešimt milžinų. Niekas negalėjo į tą sodą užeiti. Siuvėjas norėdamas paragauti to sodo vaisių, nusprendė milžinus išvaryti. Siuvėjas ir milžinai varžėsi, kas peršoks per vyšnios medį, kas au... [Kaip siuvėjas iš sodo išvijo milžinus]

Pasaka AT 1640 [Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus]
Vargšas kalvis rado raudonųjų pinigų ir davė bobutei išvirti. Bobutė verda pupas, bet pupos neminkštėja. Atėjo avių pirkėjas ir bobutė raudonuosius išmainė į liesą avį. Kalvis ir bobutė, radę puode tik avies kaulus be mėsos, pagalvoj... [Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus]

Pasaka AT 1188 [Apie kvailą velnią, kurį žmogus vis „rytoj“ siuntė ateiti]
Žmogus pasiskolino iš velnio pinigų, o apie atidavimą pasakė, kad parašys ant vartų, kada velnias juos gaus. Velnias suderėjo, kad jei neatgaus pinigų, paims žmogaus sielą. Žmogus ant vartų užrašė "Ateik rytoj anksti, tai gausi". Velniui p... [Apie kvailą velnią, kurį žmogus vis

Pasaka AT 1030 [Apie kvailą velnią, kuris su žmogumi dalijosi derlių]
Velnias ir žmogus pasodino bulves. Jie susiderėjo, kad velniui teks kambliai, o žmogui - šaknys. Atėjus derliaus nuėmimo laikui, jie taip ir padarė. Kitą kartą žmogus su velniu sėjo miežius. Žmogus pasiėmė miežius, o velnias - šaknis. Ši... [Apie kvailą velnią, kuris su žmogumi dalijosi derlių]

Pasaka AT 1089 [Apie kvailą velnią, nemokantį kulti]
Boba kūlė kluone. Atėjęs velnias paklausė, ar ji norėtų pagalbos. Ši sutiko, tik pasakė, jog turi vieną spragilą. Velnias pasidarė spragilą ir pradėjo kulti, tačiau kūlė taip, kad šiaudai šoko aukštyn. Velnias, bekuldamas, patrūko ir ... [Apie kvailą velnią, nemokantį kulti]

BsTB 13 72-59 Pasaka AT 104 [Apie drąsius žvėris]
Zuikis su liūtu susivaidijo, padavė zuikis liūtą į teismą (sūdą). Liūtas atsivedė mešką ir vilką ir laukia zuikio. Zuikis pasikvietė katę. Liūtas, meška ir vilkas išsigando katės ir puolė bėgti. ... [Apie drąsius žvėris]

BsTB 7 134-16 Mitologinė sakmė apie vaikščiojantį marą
Maras vaikščiojo naktį ir po langais klausdavo žmonių, ar jie miega. Jeigu kuris atsakydavo, kad miega - mirdavo. Norint išvengti mirties reikia sakyti "Dievą garbinam".... Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 3 142-71 Pasaka AT 650A* – Apė stiprųjį Joną
Du neturtingi žmonės turėjo sūnų Joną, kuris užaugo stiprus ir daug valgantis. Sugalvojo jis eiti tarnauti pas poną. Nuėjęs pas vieną sutarė, kad tarnaus penkerius metus, daug nenorėsiąs, tik vieną kartą suduoti ponui per užpakalį. Ponas... Teksto 1997 m. redakcija

BsTB 3 144-72 Pasaka AT (1642, 1681) + 1653B – Kaip viens piemuo pono dukterį vedė
Buvo du broliai – vienas kvailas, o kitas gudrus. Jiedu pas vieną poną ganė dvare avis, daugiausia tas protingasis. Kartą kvailasis atėjo išleisti brolį pietų. Gudrusis paliko avis gulinčias ir liepė kvailiui, kad rastų tokias pat gulinčias ... Teksto 1997 m. redakcija

BsTB 3 370-166 Pasaka AT 1199A – Kaip vilkas mokinosi kepti duoną
Girioje vilkas sutiko žmogų ir paprašė duonos. Paragavęs ėmė klausinėti, kaip jos išsikepti. Žmogus jam papasakojo, kad reikia išarti žemę, pasėti rugius, kai jie užaugs nukirsti, tada iškulti, sumalti ir tik iškepus jau valgyti. Vilkas n... Teksto 1997 m. redakcija

BsTB 12 382-6 Tikėjimas [Negalima šlapintis į vandenį, nes po mirties Dievas liepsiąs tą vandenį išgerti]
... Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 383-7 Tikėjimas [Kaip kam nors ką piktą padaryti]
Kai rugiai pradeda žydėti, reikia nueiti sekmadienį (nedėlioj) per mišias į rugių lauką ir atsargiai surišti keturias varpas į krūvą, kad kartu augtų. Paskui kiekvieną sekmadienį per pat mišias reikia nueiti tų varpų pažiūrėti. Taip r... Teksto 2004 m. redakcija


Atgal