Asmuo Morta Avižaitė

FIKSUOTOJAS

Pasaka AT 810A [Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]
Vargšas žmogus pastatė ant upės venterius. Kai jis, apsivilkęs baltais kailiniais, nuėjo juos kratyti, velnias pajudino jo koją ir šis įkrito į vandenį. Velnias pasisakė Liucipieriui, o šis liepė eiti tris metus tarnauti vargšui. Žmogus da... [Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]

Pasaka AT 325 [Burtininko mokinys]
Velnias priėmė berną tarnauti - vartyti knygas. Bernas perskaitė tas knygas ir išmoko pasiversti gyvuliais ir paukščiais. Grįžęs pas tėvą, bernas pasivertė kiaule, kurią tėvas brangiai pardavė. Tada bernas pasivertė arkliu ir prisakė tė... [Burtininko mokinys]

Pasakos AT 1045 [Kerdžius žada ežerą raukti] ir AT 592 [Šokis per prievartą]
Kerdžius ganė gyvulius ir pynė vyžas. Velnias paklausė, ką jis daro. Kerdžius atsakė, kad daro tinklą, kuriuo iš pelkės gaudys velnius. Velnias prašė to nedaryti ir pažadėjo atnešti viską, ko tik kerdžiui reikės. Žmogus pasakė, kad at... [Kerdžius žada ežerą raukti] ir [Šokis per prievartą]

BsTB 2 198-90 Pasaka AT 300 – Apie vaizbūno sūnų ir smaką
Turtingas pirklys (vaizbūnas) turėjo sūnų. Mirdama motina sūnui nieko nepaliko. Kai sūnus, nuėjęs ant motinos kapo, pradėjo verkti, ji pasakė jam palikusi rykštelę, su kuria pašmikštavus, jis viską gausiąs. Tačiau motina sūnui liepė nek... Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 201-91 Sakmė – Apie bobutę ir aitvarą
Bobutė turėjo aitvarus, kurie jai nešdavo pinigus ir javus. Bobutė už tai jiems išvirdavo košės ir padėdavo tarp statinių. Kartą tarnas pasislėpė ir pamatė, kad du aitvarai iš dubenėlių ėda. Kitą dieną jis išvalgė aitvarams skirtą k... Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 202-92 Sakmė – Apie senelį, kurs pinigus kavojo
Turtingas senelis turėjo devynis sūnus ir daug pinigų, kurių sūnums nedavė. Prieš mirtį (smertį) jis jaujoje iškasė duobę, sudėjo pinigus ir pasakė, kad tų pinigų niekas neiškas, kol nepadės dvylikos galvų. Po krosnimi palindęs sūnus ... Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 202-93 Sakmė – Kaip ūkininkas pinigus kavojo
Turtingas ūkininkas prieš mirtį išvarė visus į bažnyčią. Bernas pasislėpė daržinėje ir žiūrėjo per plyšį. Senis atėjo į daržą, iškasė duobę, sudėjo pinigus, užkasė ir pasakė, kad tas, kuris su dviem ožiais arsiąs, tuos pinig... Teksto 1995 m. redakcija


Atgal