Asmuo Mikalojus Akelaitis

FIKSUOTOJAS

Pasaka AT 1525E+1538 [Dėdė ir sūnėnas - vagys]
Vagis prisikalbino jauniausią sūnėną būti pagalbininku. Eidavo kartu vogti ir sūnėnas pasirodė gudresnis už dėdę. Galiausiai dėdė buvo pakartas. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Anekdotas AT 785 A [Vienakojė žąsis]
Švento Martyno dieną klapčiukas suvalgė keptos žąsies koją, o kunigui pasiteiravus, kur ji dingusi, atsakė, kad žąsis teturi tik vieną koją. Išvažiavus kalėdot, prie karčemos pamatė žąsį, stovinčią ant vienos kojos. Kunigas švilptel... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 301B [Jonas Meškausis]
Jonas Meškausis sutinka 2 draugus, nugali velnią ir išvaduoja 3 seseris. Vyrai susituokia su seserimis, pasidalina dvarus.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

LRš 17 Pasaka AT 303+300 [Du broliai]
Karalaitis su žvėrių pagalba nugali smaką, bet užmigęs žūsta nuo karaliaus tarno rankos. Žvėrys atgaivina su gydančiuoju vandeniu. Ragana karalaitį paverčia akmeniu, bet kitas brolis išgelbsti. ... 1860 Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 875 [Gudri mergina]
Aucoriui, kuriam ponas liepė du metus ganyti du šimtus avių ir parnešti tūkstantį rublių, mergina pataria nukirpti ėriukus ir parduoti vilną. Tada ponas liepia iš vieno valakno linų išausti stuką audeklo. Mergina prašo iš rykštės padaryti... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT (330B)+(300) [Išvaduota karaliūnaitė]
Strielčius gauna stebuklingų daiktų, su kuriais išvaduoja velnių apsėstą dvarą, išgelbsti nuo velniui pažadėtą karalaitę. ... 1851 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasakojimas [Išvarytas žvirblis]
Kregždė susilipdo lizdą, kurį užima tingus žviblis ir padeda tris kiaušinius. Kregždė visaip bando išprašyti žvirblį, susitaria su kitomis kregždėmis, kartu bando užlipdyti lizdą. Žvirblis pabėga.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 21+1+2 [Lapė, meška ir vilkas]
Lapė pergudrauja mešką ir vilką ir prasimano sau maisto. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasakojimas [Išpuikusios žąsys]
Besipuikuodamos Rymo išganymu žąsys sumano naktį išvaikyti iš miško visas lapes. Lapės visas žąsis suėda.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasakojimas [Varnas vagis]
Ponai dvare augina varną, kuris niekam nežinant ima visokius brangius daiktus nešti į savo migį. Kartą liokajus pamato, jį nešantį iš ponios kambario skambaliuką. Nušauna.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasakojimas [Išsigelbėjęs meistras]
Biedno tėvo sūnus pas ziegormistrą išmoksta amato, nukeliauja pas karalių ir per du metus padaro jam sudėtingą ziegorių. Karalius liepia išdurti jam akis, kad kam kitam tokio laikrodžio nepadarytų. Sugedus ziegoriui, išgydo jam akis, kad patai... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka [Šuniu ir žvirbliu paverstas vyras] AT 449
Strielčius skundžiasi artojui, kad jo nušauta stirna pabėgusi. Artojas sako, kad jo vienas jautis - pati, kitas - sūnus. Papasakoja, kad jo namiškiai buvę raganiais, sudavę rykštute ir pavertę jį šuniu. Jis pasilikęs su piemenimis, bet vėlia... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Velnias kareivis] AT 1166*
Tėvas tinginį Jurgį atiduoda į vaiską, o tas parduoda velniui dūšią. Už tai velnias pasivertęs Jurgiu dirba už jį, tačiau jis negali pakęsti kryžium sudėtų diržų ant krūtinės, todėl nešioja juos ant vieno peties. Už tai gauna labai... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 1691 [Jaunikis, kuris daug valgė]
Daug valgantis jaunikis, atvykęs su piršliu pirštis pas mergą, apsijuokia. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 126C* [Avinas ir vilkas]
Vilko pagautas avinas, siūlosi pats išokti į gerklę. Vilkas sutinka. Avinas jį užmuša.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Anekdotas [Ko sūnus verkė]
Sūnus srėbdamas karšto valgymo išsišutina burną, tėvui paklausus, ko šis verkiąs, atsako, kad nori brolių, seserų. Tėvas taip pat išsitvilko burną, atsako, kad jam ir vieno tokio pakanka.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Anekdotas LPK * 2435 [Vilkelis ir kiaulė]
Vilkiukas sutiko kiaulę, katra iš baimės pastatė šerius ir ėmė bezdėti. Vilkiukas pamanė, kad toji traukia šoblę ir parbėgęs namo skundėsi motinai. ... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 785 [Kas suvalgė sūrį]
Tikėdamasis per pamokslą girdėto trigubo atlygio, bagotas žydas, išdalija visus turtus, pats elgetauja. Sutinka Dievą, tampa jo gizeliu. Ateina pas karalių gydyt karalaitės. Dievas ją sukapoja, peržegnoja ir ji pasveiksta. Atsisakęs pinigų, Di... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 105 [Katės ir lapės gudrybės]
Lapė sutikusi katę klausia, ar ši daug mislių turinti. Jas užpuola šunys, katė spėja įšokti į medį, o lapė pasislepia urve, tačiau praranda uodegą. Katė juokiasi iš lapės mislių.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Garnys gydytojas]
Garnys sako elniui, kad šis nepažįsta vaistų. Elnias atsako, kad jis sirgti nemoka. Garnys miršta dešimties, o elnias - dviejų šimtų metų būdamas.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka [Dvi žuvys]
Žuvytė randa didelį slieką, tačiau jį praryja didesnė žuvis. Žuvytė džiaugiasi, nes tame slieke buvęs kabliukas.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka [Kiaulė ir levė]
Kiaulė giriasi, kad daug vaikų turinti, o levė jai atsako, kad ji vieną, užtat levą, turinti.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasakojimas [Vilkų kerštas] AT 156 A*
Vaikai, radę vilkiukų lizdą, prikala jiems po nagais medinių vinučių. Atbėga vilkė, supyksta. Kartu su kitais vilkais ima pjauti aplinkinių gyvulius.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasakojimas [Jaučio vogimas]
Naktį bernas pavogtą jautį apauna batais ir veda į miestą parduoti. Ten jį pagauna.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka AT 118+275 [Arklys, ežys ir levas]
Pakaustytas senas arklys įtikina liūtą esantis stipresniu. Sutikęs vilką, levas stipriai suspaudęs iškelia jį, kad šis pamatytų naująjį karalių- tas pastimpa. Liūtas lenktyniauja su ežiu.... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1851

Pasaka [Vilkas ir arklys] AT 47B
Netekę pašaro, žmonės išleidžia gyvulius į pievas. Vilkas, apsimetęs gydytoju, siūlosi arkliui išgydyti kojas, tačiau arklys, supratęs jo kėslus, spiria. Vilkas pabėga. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Išmintingas teisėjas]
Neužrašęs turtų miršta turtingas kupčius. Trys atvykę jaunikaičiai sakosi esą ano sūnūs. Teisėjas atneša kupčiaus portretą, liepia šauti į širdį. Pirmi du šauna, o trečiasis sakosi negalįs šauti į savo tėvo portretą. Jam ir atite... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Anekdotas [Paklusnus vilkas]
Už žmonėm padarytas skriaudas Dievas vilkui liepia nevogti už tris skatikus brangesnių dalykų. Pamatęs kumelę su kumeliuku vilkas nusprendžia, kad ji verta dviejų, o kumeliukas - trijų skatikų, todėl juos galima papjauti.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Anekdotas LPK * 1846 [Į dangų ragažėje]
Naktį bažnyčioje boba prašo dievo, kad ją su visu kūnu paimtų į dangų. Vagys pro skylę lubose nuleidžia ragažę. Pamaniusi, kad tai aniuolai, boba įsėda į ragažę. Ją pamatęs vagis virvę paleidžia, boba užsimuša. Vienas vagis pabėga... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Anekdotas AT 282 A* [Kur geriau gyventi]
Musė blusai sako, kad kaime geriau gyventi, nes ten galinti maudytis grietinėje. Blusa sako, kad mieste geriau, nes kaimiečių oda per kieta, o mieste ji net patalais apklostoma.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 513 A [Laivas, kuris važiuoja žeme]
Karalius pažada dukrą tam, kuris su laivu žeme atvažiuotų. Vienam bernui sapne senukas liepia statyti laivą. Pastatęs nuvažiuoja pas karalių, pakeliui į laivą priėmęs sutiktus penkis stebuklingus vyrus. Karalius, liepęs išsivanoti pirtyje, ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 1600 [Kvailys užmuša žmogų]
Kvailys nušauna žmogų. Broliai negyvėlį pakasa po tvarto slenksčiu, o naktį iškasa, ir į jo vietą pakasa ožį. Įvyksta teismas, bet po slenksčiu atrandamas ožys, todėl broliai paleidžiami.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasakojimas [Vilkas išgelbėtojas]
Bernas begrybaudamas aptinka razbainykus, kurie užkasa jį iki pažastų. Po trijų dienų bernas, įsikibęs į priėjusio vilko uodegą, ištrūksta, grįžta pas tėvą. Papasakoja apie razbainykus, juos sugauna, nukerta galvas.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Vilkas svečiuose]
Vilkas prašosi pas bobą į svečius. Ši pažada jam kietonėlį, sūronėlį ir minkštonėlį. Atėjęs randa užremtas duris, sūrius barščius ir minkštą patalą. Pamatęs gaidį, žąsiną ir katiną, pamano, jog jie - žalnieriai, išsigandęs ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Stebuklingi vaistai] AT 566
Po nakties, praleistos koplyčioj, žalnierius gauna stebuklingą mašniukę, kurioje nesibaigia pinigai. Karalius, tai sužinojęs, pavagia jo mašniukę. Žalnierius nuplaukia į salą, paragauja kriaušių, nuo kurių užauga ragai. Vėliau paragauja o... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 311 [Auksinė kačiukė]
Pasivertęs auksine kačiuke, razbainykas įvilioja panelę į savo urvą. Panelė nueina įdraudžiamą kambarį, pamato daug negyvų žmonių. Vienas leisgyvis pasako, kad atneštų šaltinio vandens, tada jie atgysiantys. Grįžusį razbainyką atgiję... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Velnias pusininkas] AT 1030+1180*+1161 A
Užaugus ropėms, žmogui tenka šaknys, o velniui - viršūs. Vėliau sodina pupas, kurias atvirkščiai pasidalina. Užaugus žirniams, nusiveža ant ledo, liepia velniui susišluoti savuosius. Velnias atiduoda žmogui savo dalį. Vėliau velnias atsive... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Vagies išpažintis] AT 1807+1807 A
Vagis iš klebonijoje pavagia lašinius, kailius ir laikrodį. Eina išpažinties. Kunigui apsukriai meluoja apie šias vagystes. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Žmonės danguje] AT 800
Šlėkta ir mužikas beldžias į dangaus duris. Šlėktos neįleidžia, nes bando kalbėti lotyniškai. Atsakius lenkiškai - patenka, bet dievas liepia nesikišti, jei pamatys ką netinkamai elgiantis. Mužikas nesusiliko. Jis išvaromas. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 1626 [Kas susapnuos gražiausią sapną]
Trys nepasidalina nusipirktos keptos anties, todėl nusprendžia, kad ji atiteks tam, kuris susapnuos gražiausią sapną. Trečiasis kupčius pergudrauja pirmuosius ir suvalgo antį. ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Varlė žmona] AT 402
Tėvas, norėdamas padalinti turtą, liepia sūnums parvežti marškinius. Kieno gražiausi - to ir turtas. Kvailys suranda auksinės varliukės rūmus, kuri jam duoda labai gražius marškinius. Tėvas liepia parvežti kuo gražesnį pyragą. Varliukė v... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Trys stebuklingi daiktai] AT 566
Tėvas išvaro tris, negalinčius pasidalinto turto, sūnus. Broliai keliauja kartu, naktim pasikeisdami budi. Kiekvieną vidurnaktį ateina ponas, prašo ugnies, bet broliai neduoda. Visi iš pono gauna po stebuklingą daiktą: triūbą, kurią papūtus ... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Vargšas Kyvytis] AT 1535
Trūksubinių kaime biednas Kyvytis netyčia užmuštos karvės odą neša parduoti į turgų. Kupčiaus namuose aptinka mergą su vaikiu gulinčią, gauna tris saujas auksinių. Grįžęs meluoja, kad skūrą už tiek pardavęs. Kaimynai irgi bando pardu... Originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio 1860

Pasaka [Vargšas Kyvytis] AT 1535
Trūksubinių kaime biednas Kyvytis netyčia užmuštos karvės odą neša parduoti į turgų. Kupčiaus namuose aptinka mergą su vaikiu gulinčią, gauna tris saujas auksinių. Grįžęs meluoja, kad skūrą už tiek pardavęs. Kaimynai irgi bando pardu... 1981 redaguota versija

Pasaka [Tinginys Blažys] AT 675
Tinginį Blažį du broliai išsiunčia vandens. Blažys semdamas iš upelio sugauna sidabrinę žuvytę, kuri pasako jam stebuklingus žodžius. Blažys juos ištaręs priverčia ąsotį patį pareiti. Vėliau taip priskaldo malkų. Pamato karalaitę, ku... 1851 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka [Velniai krepšyje] AT 330 B
Žalnierius išdalina turimus pinigus ubagams. Šie jam padovanoja nuolat degančią pypkę, maišelį su nesibaigiančiais pinigais ir krepšį, į kurį gali bet ką patupdyti. Su šiais daiktais išgina velnius iš karaliaus rūmų. Veda karalaitę.... 1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

Pasaka AT 853 [Peršnekėta karaliūnaitė]
Trys broliai išjoja peršnekėti karaliūnaitės. Durnius randa žvirblį, kamštį ir lanką nuo bačkos. Jais pasinaudojęs durnius peršneka karaliūnaitę ir tampa žentu.... 1981 redaguota versija

Pasaka AT 750 A [Pirmasis darbas]
Senukas už svetingumą apdovanoja biednąjį brolį - ką brolis pradėsiąs iš ryto, tą vakare tik pabaigs. Brolis visą dieną matuoja nesibaigiantį audeklą. Turtingąjį brolį senukas už svetingumą taip pat apdovanoja. Turčius rytą nešasi sk... 1981 redaguota versija

BsTB 13 56-33 Pasaka AT 303+300 [Du broliai]
Karalius išvarė sūnus į pasaulį. Vienas jų, Jonas karalaitis, girioje apsistojo pas moterį. Kai jis išėjo medžioti, sutiko zuikį, vilką, mešką, liūtą, kurie davė jam po vaiką. Jonas sužinojo, kad riteris užmušė slibino vaiką, todėl... [Du broliai]

BsTB 13 82-72 Pasakėčia AT- [Kiaulė ir levė]
Kai kiaulė sutiko liūtę, pasakė jai, kad gaila, jog liūtė nevaisinga ir pasigyrė savo gausia šeima. Liūtė atsakė, kad geriau ji gimdys vieną, bet liūtą.... Rankraštinė versija [Kiaulė ir levė]

BsTB 13 82-72 Pasakėčia AT- [Kiaulė ir levė]
Kai kiaulė sutiko liūtę, pasakė jai, kad gaila, jog liūtė nevaisinga ir pasigyrė savo gausia šeima. Liūtė atsakė, kad geriau ji gimdys vieną, bet liūtą.... [Kiaulė ir levė]

BsTB 13 83-75 Pasaka AT 118+275 [Arklys, ežys ir levas]
Kai arklys paseno, šeimininkas norėjo užmušti jį. Arklys paprašė šeimininko, kad pakaustytų jį ir išėjo į pagirį. Sutiktam liūtui arklys prisistatė Arklevičiumi. Liūtas suspaudė akmenį, arklys spyrė į akmenį - pasirodė kibirkštys.... Rankraštinė versija [Arklys, ežys ir levas]

BsTB 13 83-75 Pasaka AT 118+275 [Arklys, ežys ir levas]
Kai arklys paseno, šeimininkas norėjo užmušti jį. Arklys paprašė šeimininko, kad pakaustytų jį ir išėjo į pagirį. Sutiktam liūtui arklys prisistatė Arklevičiumi. Liūtas suspaudė akmenį, arklys spyrė į akmenį - pasirodė kibirkštys.... [Arklys, ežys ir levas]


Atgal