Jono Basanavičiaus fonografo įrašų kolekcija

Jono Basanavičiaus fonografo įrašų kolekcijaLietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos archyvo fonduose yra saugomi 22 vaškiniai voleliai, kuriuos Jonas Basanavičius fonografu įrašė 1909–1912 metais. Juose užfiksuota 40 lietuvių liaudies dainų.
Pirmuosius Lietuvoje garso įrašus fonografu 1908–1909 metais padarė Eduardas Volteris. Sekdamas jo pavyzdžiu ir matydamas būtinybę įsigyti šį gana brangų aparatą, 1909 m. spalio 4 d. grįždamas iš sanatorijos Franzensbade (Čekija) J. Basanavičius užsuko į Berlyną. Ten iš Edisono fonografų draugijos jis nupirko ir Lietuvių mokslo draugijai padovanojo fonografo aparatą.
Kaip skelbia J. Basanavičiaus autobiografiniai užrašai „Mano gyvenimo kronika ir nervų ligų istorija. 1851–1922 m.“, pirmieji įrašai (15–21 voleliai) jo padaryti lapkričio 4 dieną, viešint pas bičiulį kunigą Motiejų Gustaitį Zagrados dvare (dabar Jonučių II kaimas, Garliavos apyl., Kauno r.). Čia J. Basanavičius užrašė 17 dainų, iš kurių yra išlikusios tik šešios. Manoma, kad dalis jo įrašytų vaškinių volelių dingo kraustant Lietuvių mokslo draugijos turtą. Zagrados dvare dainavo P. Gustaitienė, K. Gustaitytė ir O. Šustauskaitė. Tomis dienomis J. Basanavičius keletą dainų užrašė ir iš Anastazijos Katiliauskaitės bei Elzbietos Vyšniauskaitės. Pastarąją pateikėją jis buvo aptikęs dar prieš pusmetį, 1909 m. balandžio16 d. lankydamasis per Velykas pas savo draugą vaistininką Kazį Aglinską. Vaikščiodamas po Garliavos apylinkes, gretimame Mozūriškių kaime jis ir sutiko E. Vyšniauskaitę, iš kurios užrašė nemažą pluoštą dainų. Jos yra skelbtos viename iš „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ leidinių „Įvairi tautosaka iš rinkinių“. Dar kartą į Mozūriškius J. Basanavičius atvyko lapkričio mėnesį jau su fonografo aparatu ir iš šios dainininkės įrašė septynias dainas. Lietuvių tautosakos archyve yra saugomos trys dainos, kurias E. Vyšniauskaitė padainavo kartu su A. Katiliauskaite.
Dar dvylika dainų (22–28 voleliai) 1909 metais užrašyta Raseinių, Telšių, Kaišiadorių bei Vilniaus apskrityse. Pagal išlikusį dainų sąrašą šias dainas, kaip spėjama, taip pat užrašė J. Basanavičius. Tačiau minėtuose autobiografiniuose užrašuose nėra jokių užuominų, kad jis būtų lankęsis tose vietovėse ir rinkęs tautosaką. Gali būti, kad šie garso įrašai yra daryti ne J. Basanavičiaus, o kitų Lietuvių mokslo draugijos narių.
Vėliau keletą metų iš eilės J. Basanavičius tautosakos neužrašinėjo. Tik 1912 metų pabaigoje, kelias dienas viešėdamas pas savo draugą Česnulevičių Dziegciorių kaime (dabar Mielupiai), iš seserų Paulinos ir Marijonos Kuodyčių bei Marijonos Zabarauskienės užrašė daugiau kaip dvidešimt dainų (29–35, 56, 58 voleliai). Kiek žinoma, tai paskutiniai J. Basanavičiaus įrašai, padaryti fonografu.
Beveik šimtą metų apipeliję, sudužę vaškiniai voleliai išgulėjo archyvo lentynose neklausomi. Atsiradus galimybei, 2006 m. į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą buvo pakviestas Vienos fonogramų archyvo senųjų įrašų specialistas Franzas Lechleitneris. Senuosius volelius jis restauravo ir perrašė į skaitmenines laikmenas.
Didesnė dalis J. Basanavičiaus fonografu įrašytų garso įrašų yra prastos kokybės. Dėl didelio triukšmo ir neaiškiai girdimų dainos žodžių juos klausytis sudėtinga. Tačiau žinant, kad tai vieni pirmųjų autentiškų garso įrašų Lietuvoje, blogas garsas nesumenkina didžiulės jų vertės. Šiandien visos J. Basanavičiaus fonografu užrašytos dainos yra prieinamos kiekvienam norinčiajam iš arčiau susipažinti su senąja lietuvių dainuojamąja tradicija.

Andželika Jakubynienė


1  Daina [Ant ežerėlio rymojau, rymojau] Garso įrašas

2  Daina [Ant kalnelio šalltinėlis]

3  Daina [Ant tėvelio didžio dvaro] Garso įrašas

4  Daina [Ant tėvulio dvaro sakalai krypavo] Garso įrašas

5  Daina [Aš pasėjau linelius, pasėjau žaliuosius]

6  Daina [Augino močiutė sau mielą dukrelę] Garso įrašas

7  Daina [Bepiga gert, uliotie, kad užmigdžiau bernelį] Garso įrašas

8  Daina [Bernužėli dobilėli, kur buvai]

9  Daina [Daržely rūtelė pražydo]

10  Daina [Dėkui motinėlei, dėkui tėveliui] Garso įrašas

11  Daina [Gieda gaideliai, giedos ir antri] Garso įrašas

12  Daina [Ir sukriko krikužės jūrelėj]

13  Daina [Iškasiau šulnelį ant savo dvarelio]

14  Daina [Mane motušė barė, linelių raut išvarė] Garso įrašas

15  Daina [Marga višta kiaušius dėjo]

16  Daina [Močiutė mana, senoji mana] Garso įrašas

17  Daina [Nei ugnė kurta, nei vanduo verda] Garso įrašas

18  Daina [Nelaimingas kermošėlis, kur aš gėriau, uliavojau]

19  Daina [O kaip gražus kraštas brangios Žemaitijos]

20  Daina [Oi aš vakar labai girta buvau] Garso įrašas

21  Daina [Oi daugel daugel mūsų brolelių]

22  Daina [Oi kad aš gertau dieną naktelė] Garso įrašas

23  Daina [Oi sopa sopa mano galvelė]

24  Daina [Oi žirge žirgeli, oi šyvasai]

25  Daina [Pavasarėlio trumpa naktelė]

26  Daina [Sėdžiu pasėdžiu, aš miegelio noriu] Garso įrašas

27  Daina [Sėjau rūtas, sėjau mėtas]

28  Daina [Šią naktelę per naktelę] Garso įrašas

29  Daina [Šiltas gražus rudenėlis] Garso įrašas

30  Daina [Šių tamsių naktelį tolimas kelalis] Garso įrašas

31  Daina [Siuntė motulė, siuntė širdelė Dunojin vandenėlio] Garso įrašas

32  Daina [Tai gražiai paukšteliai čilba] Garso įrašas

33  Daina [Tegul girios šlama, ūžia]

34  Daina [Tykiai tykiai Nemunėlis bėga] Garso įrašas

35  Daina [Tykus buvo vakarėlis] Garso įrašas

36  Daina [Vai žydėk žydėk, balta obelėle] Garso įrašas

37  Daina [Verkė močiutė ir bėdavojo]

38  Daina [Žalia girelė jau geltonuoja] Garso įrašas

Atgal